Wnra: is iedereen er klaar voor?

30-09-2019

In 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) aangenomen. Als gevolg van deze wet krijgt een groot deel van de ambtenaren een civiele arbeidsovereenkomst. In plaats van het bestuursrecht geldt dan het reguliere arbeidsrecht. De meeste ambtenaren houden op grond van de nieuwe Ambtenarenwet 2017 wel de status van ambtenaar. De bedoeling is dat de Wnra per 1 januari 2020 in werking treedt. Dit valt samen met een belangrijke wijziging van het arbeidsrecht waar wij u de afgelopen periode over informeerden, de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

Er is en wordt hard gewerkt om bestaande wet- en regelgeving in lijn te brengen met de Wnra. In mei van dit jaar is de Aanpassingswet Wnra aangenomen. Deze aanpassing van ongeveer 90 wetten is een belangrijke stap in het transitieproces. Met het aannemen van deze wet is de kans groot dat de Wnra daadwerkelijk per 1 januari 2020 in werking zal treden. Het wachten is nu nog op de publicatie van de Wnra in het Staatsblad.

Werkgevers- en werknemersorganisaties voerden de afgelopen periode overleg over het omzetten van rechtspositieregelingen in cao's. Zo is begin dit jaar een akkoord bereikt over de Cao voor de Provinciale sector, is op 12 september 2019 het akkoord over de Cao Gemeenten bekrachtigd en is op 26 september 2019 de CAO Rijk getekend.

Ook voor de universiteiten en universitair medisch centra zijn cao's gesloten. Dit proces was minder complex omdat in beide sectoren al sinds jaar en dag zowel ambtenaren (bij openbare instellingen) als werknemers (bij bijzondere instellingen) werkzaam zijn. Ditzelfde geldt voor het voortgezet en het primair onderwijs. Voor deze laatste sectoren is echter om andere redenen nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Wel is vorige week, op 24 september 2019, nog een aparte aanpassingswet voor het onderwijs aangenomen. Deze wet regelt dat voor medewerkers in openbare en bijzondere onderwijsinstellingen dezelfde regels gelden. Medewerkers in het onderwijs zijn daarmee uitgezonderd van de Ambtenarenwet 2017.

Er is dus hard gewerkt en bijna iedereen is er klaar voor. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert overheidswerkgevers over de implementatie van de Wnra via www.wnra.nl. Hier staat per rubriek welke zaken door overheidswerkgevers moeten worden geregeld. Daarnaast worden werkgevers geïnformeerd via de eigen werkgeversorganisaties. Voor vragen over het sluiten van arbeidsovereenkomsten, afstemming met de Ondernemingsraad, het Wnra-proof maken van mandaat- en volmachtbesluiten én over de Wab, kunt u uiteraard ook terecht bij de gespecialiseerde advocaten van Van Benthem & Keulen.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort.

Download als pdf

Specialist(en)