Wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

10-11-2020

Op 19 oktober jl. is het 'wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs' ingediend bij de Tweede Kamer. Aanleiding voor het wetsvoorstel is de regionale bevolkingsdaling en de daarmee gepaard gaande daling van studentenaantallen. Het voortbestaan van onderwijsinstellingen zal hierdoor in het gedrang kunnen komen. Het wetsvoorstel heeft als doel onderwijsinstellingen beter in staat te stellen om - door de krachten te bundelen - een breed, divers en toegankelijk onderwijsaanbod te garanderen.

Hiertoe maakt het wetsvoorstel samenwerking tussen mbo-instellingen onderling beter mogelijk alsmede samenwerking tussen mbo-instellingen en scholen voor praktijkonderwijs (pro), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo). Met name hoofdstukken 2 en 9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), die zien op bestuurlijke organisatie, worden met het wetsvoorstel herzien. Een concreet voorbeeld is dat wordt voorzien in regels om bestuurlijke samenwerking en bestuursoverdracht (ook wel 'bestuurlijke fusie') tussen mbo-instellingen onderling én tussen mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs eenvoudiger te maken.

Middels dit wetsvoorstel wordt in de WVO en de WEB geregeld dat onder bepaalde voorwaarden nieuwe verticale scholengemeenschappen kunnen worden gevormd tussen mbo-instellingen en vo-scholen voor pro, vbo en/of mavo, indien de mbo-instelling en de vo-school worden bestuurd door hetzelfde bevoegd gezag. In reacties op de internetconsultatie uitten meerdere partijen de wens om havo en vwo ook toe te staan binnen een verticale scholengemeenschap.

Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe aanduiding van agrarische opleidingscentra (aoc) en vakinstellingen: 'beroepscollege'. Na de wetswijziging zijn de er dus nog maar twee typen mbo-instellingen: de huidige roc's met een breed aanbod van opleidingen én scholen die zich richten op één sector (de beroepscolleges).

Het streven van de regering is dat het wetsvoorstel op 1 januari 2022 (onderdelen die betrekking hebben op de bekostiging op 1 augustus 2022) in werking zal treden. Wij houden de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer in de gaten en u op de hoogte!

Dit is een Legal Update van het sectorteam Onderwijs.

Download als pdf

Specialist(en)