Wet bewaarplicht telecomgegevens buiten werking gesteld

17-03-2015

Op 11 maart 2015 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (“Wbt”) buiten werking gesteld. Deze wet bepaalt dat aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken telefoniegegevens van gebruikers 12 maanden en internetgegevens 6 maanden moeten bewaren. Doordat de Wbt buiten werking is gesteld hoeven deze aanbieders geen telefonie- en internetgegevens meer te bewaren.

De Wbt is gebaseerd op de Europese richtlijn dataretentie. Op 8 april 2014 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat deze richtlijn ongeldig is. De richtlijn zou te breed zijn en vergaand ingrijpen op het fundamentele recht op respect voor de persoonlijke levenssfeer en op de bescherming van persoonsgegeven, zonder dat die ingreep beperkt is tot hetgeen strikt noodzakelijk is. Echter, de ongeldigheid van de richtlijn dataretentie betekent niet automatisch dat de Wbt ook ongeldig is.

In november 2014 heeft het kabinet bekendgemaakt dat het van plan is de Wbt aan te passen. Echter, diverse belangengroeperingen, zoals Privacy First, zijn van mening dat de Wbt nu al buiten werking moet worden gesteld, omdat de Wbt tot er nieuwe wetgeving in werking treedt gehandhaafd blijft en de inhoud van de Wbt in strijd is met Europees recht en niet langer kan worden gehandhaafd. Om die reden hebben deze belangengroeperingen een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden.

Deze belangengroeperingen zijn in het gelijk gesteld door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag: de Wbt is buiten werking gesteld. De voorzieningenrechter overwoog zich ervan bewust te zijn dat buiten werking stelling van de Wbt ingrijpende gevolgen kan hebben voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, maar dat dit niet rechtvaardigt dat de inbreuk blijft voortbestaan. Ook de omstandigheid dat de gevolgen van een buiten werking stelling mogelijk onomkeerbaar zijn, staat volgens de voorzieningenrechter op zichzelf evenmin in de weg aan het buiten werking stellen van de Wbt.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat het gaat bekijken of het in hoger beroep gaat tegen dit vonnis.

Dit is een Legal Update van Elze ‘t Hart.

Download als pdf

Specialist(en)