Wat betekent het regeerakkoord voor het onderwijs?

20-12-2021

Vorige week – op 15 december 2021 – is het regeerakkoord tussen de VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. In dit regeerakkoord zijn interessante plannen opgenomen met betrekking tot het onderwijs. Wij hebben de meest belangrijke punten op een rij gezet.

Algemeen

Ter inleiding op de plannen voor het onderwijs wordt opgemerkt dat iedereen in Nederland dezelfde kansen moet krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Er wordt een groot belang gehecht aan sociale veiligheid en gelijke behandeling.

Basis- en voortgezet onderwijs

Voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn de formerende partijen van plan de "basis op orde" te krijgen in het onderwijs. Ieder kind moet leren lezen, schrijven en rekenen en burgerschap wordt een integraal onderdeel van het onderwijs. Ook moeten investeringen zoveel mogelijk rechtstreeks naar de klas gaan. Het gespecialiseerd voortgezet onderwijs wordt zo snel mogelijk onder het voortgezet onderwijs gebracht (dat valt nu nog onder het primair onderwijs).

Kansengelijkheid heeft zoals aangegeven de aandacht in het regeerakkoord. Om dit te verbeteren willen de formerende partijen onder andere leerachterstanden voorkomen door het stimuleren van deelname van kinderen met een taalachterstand aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs wordt verbeterd, onder andere door stimulatie van brede en verlengde brugklassen.

De formerende partijen willen verder investeren in goede leraren en schoolleiders. Zo zijn ze bijvoorbeeld van plan de loonkloof te dichten en wordt er gestreefd naar één cao voor leraren en bestuurders in het funderend onderwijs. In het kader van het lerarentekort willen de partijen de uitbreiding van contracten (meer uren) stimuleren.

Beroepsonderwijs

Wat betreft het beroepsonderwijs willen de formerende partijen arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen stimuleren. Ook moet elke mbo-student een stageplek en een passende vergoeding krijgen en moet stagediscriminatie worden uitgebannen. De partijen zijn van plan de voor- en nadelen van het bindend studieadvies (BSA) te laten evalueren in het mbo. Tot slot willen ze dat de roc's worden versterkt als regionale opleidingscentra waarin ook volwassenen een leven lang leren.

Hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Naast een sterker beroepsonderwijs, willen de formerende partijen ook een sterker hoger en wetenschappelijk onderwijs. Het plan is dat er vanaf studiejaar 2023/2024 een basisbeurs komt voor alle studenten en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. Studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is geweest krijgen de keuze tussen korting op hun studieschuld of een studievoucher. Wij zijn benieuwd wat de impact is van de instroom in het hoger en wetenschappelijk onderwijs het komende studiejaar.

Verder wordt geïnvesteerd in vrij en ongebonden onderzoek en ontwikkeling. De formerende partijen willen dat universiteiten voor kleine studies en voor Nederlandse taal en cultuur samenwerken.

Opleidingen die studenten selecteren, dienen te onderbouwen hoe de selectieprocedure past bij de inhoud van de opleiding, hoe effectief die is en hoe gelijke kansen worden geborgd.

Ook is in het regeerakkoord opgenomen dat het BSA wordt aangepast. Studenten die in het eerste jaar niet de BSA-norm halen, krijgen de kans om in het tweede jaar de puntennorm alsnog te halen.

Volgens informateur Koolmees zullen diverse plannen in de Voorjaarsnota concreet worden ingevuld. Wij zien dit met belangstelling tegemoet en houden u uiteraard op de hoogte.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort.

Download als pdf

Specialist(en)