Verbeteringsslag in de onderwijsregelgeving

12-10-2020

Eind september is het wetsvoorstel "Variawet hoger onderwijs" ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat verschillende verbeteringen voor de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT).

Allereerst is een doel van het wetsvoorstel om meer ruimte te bieden voor bekostigde hbo-masters, omdat die kunnen bijdragen aan een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. Hiertoe wordt de regelgeving voor hbo- en wo-masters zoveel mogelijk gelijk gemaakt. Zo moet het ook voor hbo-masters mogelijk worden om extra bekostiging aan te vragen en moeten studenten van hbo-masters bij een grotere studielast ook langer financiële ondersteuning kunnen krijgen.

Verder wordt de wetgeving rondom premasters verduidelijkt. In de praktijk blijkt vaak onduidelijk te zijn wie in aanmerking komt voor een premaster en dit belemmert de doorstroom naar het mbo, hbo en wo. Het verduidelijken moet onder andere gebeuren door aanpassing van artikel 7.30e WHW (over het wegnemen van tekortkomingen bij niet voldoen aan toelatingseisen). Ook moet iemand al toegelaten worden tot een premaster, zo lang redelijkerwijs kan worden verwacht dat diegene binnen een redelijke termijn zijn (eventuele) deficiënties weg kan werken.

Het wetsvoorstel beoogt het mogelijk te maken voor studenten om zich voor een tentamen in te schrijven ná de reguliere inschrijfperiode. Dit kan studievertraging beperken. Ook wordt veranderd dat in de huidige wet per opleiding maar één getuigschrift kan worden uitgereikt. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om een getuigschrift te wijzigen, indien iemand van naam verandert.

Verder wordt de wetgeving omtrent educatieve masteropleidingen aangepast, om de instroom van studenten tot wo-lerarenopleidingen te verbeteren.

Om misleiding van (aspirant-)studenten en werkgevers te voorkomen, bestaan regels over het voeren van de naam universiteit en hogeschool en het verlenen van graden. Gebleken is dat de toezichtsbevoegdheden van de inspectie ten aanzien van die instellingen onvoldoende helder zijn geregeld. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk dat het toezicht van de inspectie zowel betrekking kan hebben op rechtspersonen of natuurlijke personen binnen en buiten het onderwijsbestel.

Tot slot maakt dit wetsvoorstel het mogelijk dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld waar de eigen bijdrage van studenten, ook ná inschrijving, uit bestaat (bijvoorbeeld kosten voor een studiereis).

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, treedt het naar gelang het onderwerp op verschillende momenten in werking. De volledige inwerkingtreding is beoogd op 1 september 2021, zo volgt uit de Memorie van Toelichting.

Dit is een Legal Update van het sectorteam Onderwijs.

Download als pdf

Specialist(en)