Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen gewijzigd

31-10-2019

Het UWV heeft de 'Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen' per 1 oktober 2019 aangepast en gepubliceerd op haar website. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:

  • Toets bedrijfseconomische reden: In het ANWB-arrest heeft de Hoge Raad beslist dat de vraag of sprake is van een bedrijfseconomische reden onder omstandigheden mag worden getoetst bij een zelfstandig bedrijfsonderdeel. Een regorganisatie van een zelfstandig bedrijfsonderdeel kan, gelet op de resultaten van dit bedrijfsonderdeel, noodzakelijk zijn in het belang van zowel het betreffende onderdeel als van de gehele onderneming. Het UWV heeft dit uitgangspunt nu ook expliciet opgenomen in de Uitvoeringsregels.
  • Omgekeerde afspiegeling: Ook uit het ANWB-arrest volgt dat bij (niet uitwisselbare) functies waarin een deel van de taken terugkomt, de omgekeerde afspiegeling niet verplicht is wanneer een werknemer niet 'geschikt' is voor de functie, maar wel door om- of bijscholing 'geschikt te maken' is. In de Uitvoeringsregels is dit overgenomen. Hiermee is op één punt meer duidelijkheid geboden. Op andere punten bestaat in de praktijk nog altijd onduidelijkheid. In de Uitvoeringsregels wordt bijvoorbeeld niet aangegeven wat wordt bedoeld met 'een deel van de werkzaamheden van de vervallen functie'.
  • Uitwisselbare functies: De Hoge Raad heeft in het KLM-arrest benadrukt dat bij de vaststelling van uitwisselbare functies de criteria uit de Ontslagregeling limitatief zijn. Bij de inkleuring van deze criteria is het van belang hoe in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan de functie. Verschillende omstandigheden – zoals het werken in avonduren, in een koelcel of onder hoge druk – kunnen daardoor mede bepalend zijn voor de uitwisselbaarheid ervan. Dit is nu ook expliciet tot uitdrukking gebracht in de Uitvoeringsregels.
  • Herplaatsingsverplichting werkgever: Het UWV heeft in lijn met het Shell-arrest bevestigd dat de herplaatsingsverplichting geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting van de werkgever is. Het gaat erom wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever gevergd kan worden.
  • Ontslagbescherming functionaris gegevensbescherming: De verwijzing naar het opzegverbod voor de Functionaris Gegevensbescherming (ex artikel 7:670 lid 10 sub d Burgerlijk Wetboek oud) is verwijderd uit de Uitvoeringsregels. De ontslagbescherming van de FG is sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namelijk niet meer in het Burgerlijk Wetboek geregeld maar in de AVG.
  • Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: Tot slot zijn de criteria voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers verruimd. Deze overbruggingsregeling vervalt overigens per 1 januari 2020 en geldt dus nog maar twee maanden.

Voor verdere vragen over reorganisaties, het plaatsingsproces en de Uitvoeringsregels van het UWV kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort en Linda van der Vaart.

Download als pdf

Specialist(en)