Tijdelijke wet COVID-19: voorzieningen voor het verlijden van akten met behulp van audiovisuele hulpmiddelen

09-04-2020

Op 8 april is het wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) met nieuwe tijdelijke voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel is onder ander een tijdelijke voorziening opgenomen voor mensen die vanwege de corona-maatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om een akte te ondertekenen. De noodwet regelt dat akten die in de huidige buitengewone omstandigheden tot stand komen nadat partijen (en eventuele andere personen) via audiovisuele middelen voor de notaris zijn verschenen, rechtsgeldig zijn. Wanneer de wet wordt aangenomen, zal deze voorziening naar verwachting met terugwerkende kracht vanaf 23 maart 2020 van toepassing zijn.

Audiovisuele communicatiemiddelen

Op grond van de tijdelijke wet mag de notaris een  akte verlijden, zonder dat de cliënt in persoon bij de notaris verschijnt. Voorwaarde is wel dat er in die situatie sprake is van een goede en ononderbroken verbinding tussen de notaris en de cliënt waarbij rechtstreekse communicatie in beeld en geluid over en weer mogelijk is. De notaris moet – net als bij het passeren van een akte waarbij de partijen wel in persoon aanwezig zijn – tijdens het gesprek ervan overtuigd zijn dat partijen de inhoud van de akte begrijpen en dat zij niet onder invloed van derden staan. De notaris moet via de audiovisuele middelen die hij gebruikt ook de identiteit van partijen bij de akte kunnen vaststellen.

Tijdelijke wet

De spoedwet vervalt op 1 september 2020, met een mogelijkheid om deze termijn telkens per twee maanden te verlengen omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan. Wanneer deze tijdelijke wet in werking treedt is nog niet bekend.
De behandeling van deze spoedwet staat voor donderdag 9 april 2020 op de agenda van de Tweede Kamer. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Andere maatregelen

Los van de noodwet heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aan notarissen ook op andere gebieden handreikingen gedaan om gedurende de coronacrisis de dienstverlening zo goed mogelijk vorm te geven. Hierover kunnen wij u verder informeren als u specifieke vragen heeft.

Dit is een Legal Update van Mariël Vrielink en Roos Janssen.

Download als pdf

Specialist(en)