Q&A Faillissement BCC

25-09-2023

Op donderdag 14 september 2023 heeft de rechtbank Amsterdam (voorlopige) surseance van betaling verleend aan BCC (Elektro-Speciaalzaken) B.V., BCC Holding Amstelveen B.V., BCC Holding B.V. en BCC Keuken B.V. (hierna tezamen: BCC) en twee bewindvoerders benoemd. De rechtbank Amsterdam heeft op 21 september 2023 de surseance van BCC omgezet in een faillissement. 

BCC heeft 56 winkels en circa duizend werknemers. De rechtbank heeft twee curatoren aangesteld die belast zijn met het beheer en de afwikkeling van het faillissement van BCC. Het faillissement heeft grote gevolgen voor de betrokken partijen, waaronder verhuurders, leveranciers en schuldeisers. Hieronder wordt kort uiteengezet wat de gevolgen voor uw positie kunnen zijn en welke maatregelen u kunt nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Leveranciers

Eigendomsvoorbehoud
Als u goederen aan BCC heeft geleverd, kunt u de door u geleverde goederen die nog niet zijn betaald, opeisen indien u een eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen. Vanzelfsprekend moeten de goederen nog aanwezig zijn bij BCC en moet u kunnen aantonen dat het uw goederen zijn. U bent dan nog eigenaar van deze goederen en de curatoren mogen uw goederen niet verkopen zonder uw toestemming. De mogelijkheid bestaat dat u aan de curatoren een boedelbijdrage dient te voldoen voordat u uw goederen terugkrijgt.

Indien u goederen heeft geleverd aan BCC is het verstandig om op zo kort mogelijke termijn uw eigendomsvoorbehoud schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan de curatoren en afspraken te maken over het ophalen van de goederen, dan wel het verbruik van uw goederen en de betaling daarvoor. Indien u in overleg wilt treden met de curatoren dan kunt u het beste vragen om doorverbonden te worden met een van hun medewerkers. Deze zijn doorgaans beter bereikbaar dan de curatoren zelf.

Recht van reclame
Indien u goederen heeft geleverd en deze nog niet zijn betaald, kunt u ook het recht van reclame inroepen. Het recht van reclame betreft een wettelijk recht en hoeft, anders dan een eigendomsvoorbehoud, niet in een overeenkomst te zijn opgenomen. Bij een rechtsgeldig beroep op het recht van reclame kunt u uw goederen opeisen en terughalen. Hiervoor is onder meer vereist dat uw vordering niet langer dan 6 weken opeisbaar is en dat u deze goederen niet langer dan 60 dagen geleden aan BCC heeft geleverd. Vanzelfsprekend moeten de goederen nog aanwezig zijn bij BCC en moet u kunnen aantonen dat het uw goederen zijn. Ook in dit geval geldt, dat u een eventuele afkoelingsperiode zal moeten uitzitten.

Indien u geen (rechtsgeldig) eigendomsvoorbehoud heeft bedongen, kunt u nagaan of u een beroep kunt doen op het recht van reclame. Gelet op de termijnen die hieraan zijn verbonden, adviseren wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen en u zich vervolgens zo spoedig mogelijk te melden bij de curatoren of hun medewerkers.

Retentierecht
Indien u werkzaamheden heeft verricht aan eigendommen van BCC en u deze goederen momenteel nog onder u heeft, dan kunt u een retentierecht uitoefenen indien u nog niet betaald bent voor uw werkzaamheden. Op grond van een retentierecht hoeft u de goederen niet terug te geven zolang uw vordering niet is voldaan. Hiervoor is wel vereist dat er voldoende samenhang bestaat tussen uw vordering en de goederen waarop u het retentierecht uitoefent. De curatoren kunnen in geval van faillissement uw retentierecht wel doorbreken. De curatoren zijn dan gerechtigd om de goederen op te eisen en te verkopen. U behoudt enkel een voorrecht op de opbrengst van deze goederen. Indien de curatoren de goederen hebben opgeëist, doet u er verstandig aan de curatoren te verzoeken u op de hoogte te houden van de opbrengst van de betreffende goederen en vervolgens de financiële afwikkeling van het faillissement goed in de gaten te houden.

Lopende opdrachten en overeenkomsten
Indien u een overeenkomst heeft met BCC die nog niet geheel is afgerond, kunt u de curatoren vragen om binnen een redelijk termijn aan te geven of zij de overeenkomst zullen nakomen (een zogenaamd artikel 37 Faillissementswet verzoek). Wanneer de curatoren niet binnen deze termijn reageren of als de curatoren mededelen dat zij de overeenkomst niet zullen nakomen, kunt u de overeenkomst ontbinden (en wellicht ook schadevergoeding vorderen). Gedurende deze termijn kunt u wel alvast uw verplichtingen jegens BCC opschorten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in uw overeenkomst met BCC is bepaald dat de overeenkomst automatisch eindigt in geval van faillissement.

Verhuurders

Indien u verhuurder bent van een van de (winkel)locaties van BCC, heeft u het recht om de huurovereenkomst met BCC op te zeggen. Hierbij dient een opzegtermijn van drie maanden te worden gehanteerd. Ook de curatoren hebben de bevoegdheid om de huurovereenkomst op te zeggen. In beide gevallen maakt het niet uit dat in de huurovereenkomst een langere opzegtermijn is overeengekomen. In faillissement gelden korte opzegtermijnen om te voorkomen dat de schuldenlast van de faillissementsboedel verder oploopt.

De huurpenningen die over de opzegtermijn van drie maanden verschuldigd zijn, vormen een boedelschuld. Uw vordering als verhuurder zal daarom met voorrang uit de boedel worden voldaan. Dat betekent overigens niet dat de vordering ook direct of geheel zal worden voldaan, dat hangt namelijk van de opbrengsten in de boedel af. De huurschulden die mogelijk voor faillissement zijn ontstaan, vormen daarentegen een prefaillissementsschuld. Deze zult u bij de curatoren moeten indienen ter verificatie. Het is niet mogelijk om een vordering uit hoofde van schadevergoeding in te dienen wegens leegstandschade of het tussentijds beëindigen van de overeenkomst.

Klanten

Openstaande bestellingen
Indien u een openstaande bestelling heeft bij BCC dan zult u deze mogelijk niet meer geleverd krijgen. In dat geval heeft u een concurrente vordering die u kunt indienen bij de curatoren. Omdat concurrente vorderingen in een faillissement als laatste worden voldaan, is de kans klein dat uw geld wordt terugbetaald.

Reparaties
Indien u eigenaar bent van een product van BCC en deze momenteel ter reparatie bij BCC staat, kunt u uw revindicatierecht uitoefenen. Dit houdt in dat u als eigenaar uw product kan opeisen, maar de curatoren kunnen hier mogelijk voorwaarden aan stellen. Garantie- en reparatieaanspraken kunnen als concurrente vordering bij de curatoren worden ingediend. Ook hiervoor geldt echter dat deze pas als laatste worden voldaan, waardoor de kans op vergoeding klein is.   

Procedures en beslag

Het zal in de meeste gevallen niet meer zinvol zijn om nu nog een procedure te starten tegen BCC, dan wel om beslag te leggen op het vermogen of de goederen van BCC. Op grond van de Faillissementswet is het namelijk niet mogelijk om middels een gerechtelijke procedure alsnog betaling af te dwingen van een failliete vennootschap. Als gevolg van een faillissement vervallen alle beslagen en worden lopende procedures automatisch geschorst. Het is aan de curatoren om te bepalen of zij een procedure wensen voort te zetten of niet.

Doorstart

Het is mogelijk dat vanuit het faillissement een doorstart plaatsvindt. Indien u als contractspartij van BCC betrokken wordt bij een doorstart, is het verstandig om juridisch advies in te winnen omtrent uw rechten en plichten.

Indien u interesse heeft in het overnemen van (een onderdeel van) BCC, kunt u zich melden bij de curatoren.

Nadere vragen en contact

Bent u betrokken bij het faillissement van BCC en heeft u nadere vragen over uw positie in het faillissement? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten van het team Herstructurering & Insolventie via telefoonnummer +31 30 25 95 546.

Dit is een Legal Update van Michael Butôt.

Download als pdf

Specialist(en)