Ontwikkelingen in cryptoland (ii)

23-01-2019

In onze vorige Legal Update bespraken wij het onderzoek van de toezichthouders op het gebied van regulering van crypto’s. Uit het onderzoek vloeien twee aanbevelingen voort, namelijk:

  • het invoeren van een Wwft-vergunningstelsel voor fiat-crypto omwisselplatforms en aanbieders van cryptobewaarportemonees, gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering bij het omwisselen en de opslag van crypto’s; en
  • pleiten voor een Europese aanpassing van het regelgevend kader voor ondernemingsfinanciering en het in lijn brengen van de nationale definitie van effect met de Europese wetgeving.

In deze Legal Update komt aan de orde wat de Minister van Financiën heeft gedaan of voornemens is te doen met deze aanbevelingen.

De Minister heeft aangegeven dat hij, samen met de toezichthouders, gaat bezien welke aanpassingen van Europese wetgeving nodig zijn en dat hij zich gaat inzetten om deze aanpassingen in Brussel te agenderen (aanbeveling (ii)). Verder heeft de Minister aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken met betrekking tot de wijziging van het effectenbegrip (aanbeveling (i)). De Minister staat, naar eigen zeggen, positief tegenover een aanpassing van het effectenbegrip, maar hij is wel van mening dat eventuele consequenties voor de verruiming van het begrip voor andere financiële producten en andere wetten goed moeten worden bezien. De verwachting is dat de Minister in de loop van 2019 terug komt op deze aanbeveling van de toezichthouders. In dat opzicht dus (vooralsnog) geen extra mogelijkheid voor de toezichthouders om toezicht te houden op crypto’s die veel overeenkomsten hebben met effecten.

Voor wat betreft de Wwft-vergunningplicht (aanbeveling (i)) is concreet zicht op verandering. De Minister van Financiën heeft namelijk al opvolging gegeven aan deze aanbeveling door middel van het wetsvoorstel Implementatie AMLD5. In het voorgestelde artikel 23c Wwft is een vergunningplicht opgenomen voor een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in of vanuit Nederland (zie hierna) (i) diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of (ii) bewaarportemonees aanbiedt.

De Nederlandse wetgever gaat met de vergunningplicht in het wetsvoorstel verder dan AMLD5. Die schrijft namelijk een registratie van de hiervoor genoemde partijen voor. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de reden voor de keuze voor een vergunningstelsel is gelegen in de hoge risico’s die samenhangen met de dienstverlening en de poortwachtersfunctie van de aanbieders van kort gezegd omwisselplatforms of bewaarportemonees. Het is volgens de memorie van toelichting van belang dat vooraf een toets kan plaatsvinden of de hiervoor genoemde aanbieders daadwerkelijk in staat zijn de risico’s op terrorismefinanciering en witwassen voldoende te mitigeren. In principe hebben de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning dan ook uitsluitend betrekking op de naleving van de verplichtingen uit de Wwft. Er wordt geen beoordeling gemaakt van de activiteiten die worden verricht door de desbetreffende aanbieder, maar er wordt alleen gekeken of de aanbieder beschikt over adequate beheersmaatregelen in het kader van de Wwft.

Een ander (belangrijk) aspect van de vergunningplicht betreft de geschiktheid en de betrouwbaarheid van dagelijks beleidsbepalers van een aanbieder van omwisselplatforms of bewaarportemonees. Dit aspect van de vergunningplicht vloeit rechtstreeks voort uit de Vierde en Vijfde Antiwitwasrichtlijn. DNB moet vaststellen of de dagelijks beleidsbepaler over voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag beschikt om de functie te vervullen. Bovendien moet DNB de betrouwbaarheid van de dagelijks beleidsbepaler toetsen. Hierbij wordt – zoals wellicht bekend – gekeken naar voornemens, handelen en met name antecedenten die het vervullen van de functie in de weg staat.

Het internationale karakter van de crypto’s wordt door de wetgever onderkend. Door gebruikmaking van de woorden in of vanuit Nederland kan deze vergunningplicht niet worden omzeild door vanuit een ander land diensten aan te bieden in Nederland of vanuit Nederland diensten aan te bieden in het buitenland.

De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is in voorbereiding. Afgelopen dinsdag is de internetconsultatie van de Implementatiewet gesloten. AMLD5 dient uiterlijk op 10 januari 2020 te zijn geïmplementeerd.

Dit is een Legal Update van het team Banking & Finance.

Download als pdf

Specialist(en)