Nederland opnieuw aan de tand gevoeld over aanbestedingsplicht woningcorporaties

05-02-2019

Op 24 januari jl. heeft de Europese Commissie een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland gestuurd omdat de Commissie zich niet kan vinden in de Nederlandse wetgeving waarin woningcorporaties niet kwalificeren als aanbestedende dienst (meer specifiek: als publiekrechtelijke instelling).

Hieraan ging vooraf een inbreukprocedure die de Europese Commissie op 7 december 2017 tegen Nederland heeft gestart. De ingebrekestelling had betrekking op het, naar oordeel van de Commissie, niet-voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Onder deze regels vallen niet alleen gemeenten, provincies, waterschappen en de Staat, maar ook publiekrechtelijke instellingen. Volgens artikel 1.1 van de Aanbestedingswet zijn dat instellingen die specifiek ten doel hebben te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid hebben en waarbij (kort gezegd) sprake is van overwegende overheidsinvloed (bijvoorbeeld als gevolg van financiering of toezicht op het beheer).

De Commissie stelt zich op het standpunt dat Nederlandse woningcorporaties voldoen aan deze definitie, mede omdat de overheid (de Staat) actief toezicht houdt op de woningcorporaties (op basis van de Woningwet). Volgens de Commissie overtreden woningcorporaties de Europese aanbestedingsregels omdat zij slechts heel sporadisch opdrachten in de vorm van een aanbesteding bekendmaken. Dat is in strijd met het transparantiebeginsel en belemmert de gelijke kansen voor ondernemingen op de markt en de garantie van de beste prijs-kwaliteitsverhouding bij aankoop. Volgens de Nederlandse regering zijn de woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig. Een voorname reden hiervoor is dat het overheidstoezicht op de corporaties niet kwalificeert als toezicht op het beheer.

De aanmaningsbrief van 24 januari kan gezien worden als een tweede ingebrekestelling van de Europese Commissie. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie.

Dit is een Legal Update van Anne Kusters.

Download als pdf

Specialist(en)