Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek

20-02-2020

De afgelopen tijd heeft het kabinet stappen gezet om de stikstofproblematiek op te lossen. Zo is een maatregelenpakket gepresenteerd ten behoeve van woningbouw en MIRT-projecten en komt voor boeren 172 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen. Ook maakte het kabinet bekend dat 250 miljoen euro is gereserveerd voor natuurherstel en –verbetering. Minister Schouten informeert de Tweede Kamer nu over hoe die 250 miljoen euro wordt aangewend en welke stappen nog worden genomen, in haar brief van 19 februari 2020.

Natuurbank

De helft van het gereserveerde bedrag van 250 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld in het kader van een natuurbank. Met dit geld kan compensatienatuur worden aangelegd: er worden stikstofgevoelige habitats aangelegd en uitgebreid op plekken waar ze al voorkomen. Projecten van het Rijk en waterschappen die een groot openbaar belang vertegenwoordigen en voor hun vergunning een beroep doen op de ADC-toets, kunnen de natuur uit de natuurbank gebruiken als compensatiemaatregel voor de nadelige effecten die ze aan de natuur toebrengen. Daarmee wordt voorkomen dat de natuur per saldo verslechtert als gevolg van het project.

Het kabinet zal de natuurbank op korte termijn samen met de provincies en terreinbeherende organisaties nader uitwerken, inclusief wettelijke verankering van de bank.

Natuurherstel en –verbetering

De tweede 125 miljoen euro komt beschikbaar voor natuurherstel en -verbetering ten behoeve van het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen. Er wordt een regeling ingesteld waarmee terreinbeherende organisaties, in samenspraak met provincies, gericht middelen kunnen aanvragen voor maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de stikstofgevoeligheid van de natuur en die op korte termijn tot uitvoering kunnen komen. Hierbij kan gedacht worden aan het versnellen en waar nodig intensiveren van natuurherstelmaatregelen, het nemen van hydrologische maatregelen in en rondom natuurgebieden, het versneld inrichten van reeds verworven natuurgronden, het verwerven van bepaalde gronden om versnippering van natuur tegen te gaan en robuuste ecologische verbindingen te realiseren, en het behalen van doelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

Hoe nu verder?

Het kabinet blijft werken aan een oplossing voor de stikstofproblematiek. Later dit voorjaar besluit het kabinet in ieder geval nog over langjarige middelen voor het programma natuur met provincies, een streefwaarde voor de reductie van stikstofdepositie en (bron)maatregelen in betrokken sectoren.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)