Implementatie Richtlijn Grensoverschrijdende distributie collectieve beleggingsinstellingen krijgt gestalte: van pre-marketing tot de-notificatie

08-02-2021

Implementatie van de Richtlijn met betrekking tot grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (de "Richtlijn") krijgt gestalte. Op dit moment staat namelijk een consultatie open van de implementatiewet met betrekking tot de Richtlijn. De Richtlijn is van toepassing op fondsbeheerders van onder andere alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) en instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's). In deze Legal Update stippen we de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel aan:

Pre-marketing

De definitie van pre-marketing en de voorwaarden waaronder pre-marketing mogelijk is, worden geharmoniseerd. Deze definiëring zorgt ervoor dat fondsbeheerders niet langer worden geconfronteerd met verschillende interpretaties van het begrip in verschillende lidstaten. Pre-marketing houdt in dat een fondsbeheerder bij potentiële beleggers polst of er animo bestaat voor een bepaald beleggingsidee of beleggingsstrategie. Van het daadwerkelijk aanbieden van rechten van deelneming is (nog) geen sprake. Na implementatie van de Richtlijn zal een belangrijke grens aan pre-marketing worden gesteld: indien een professionele belegger zich inschrijft op rechten van deelneming binnen 18 maanden nadat pre-marketing is aangevangen, wordt dit gezien als resultaat van een aanbieding waarvoor een vergunning nodig is of een notificatie moet zijn ingediend.

De-notificatie

Een fondsbeheerder kan rechten van deelneming aanbieden in een andere lidstaat. Vaak worden hiervoor doorlopende toezichtkosten in rekening gebracht door de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat. Als een fondsbeheerder wil stoppen met het aanbieden van rechten van deelneming in een lidstaat (de-notificatie), dan ziet hij zich op dit moment geconfronteerd met verschillende regels per lidstaat. Na implementatie van de Richtlijn kan de-notificatie onder geharmoniseerde voorwaarden plaatsvinden. Eén van de voorwaarden zal zijn dat de fondsbeheerder gedurende 30 dagen een algemeen openbaar aanbod dient te doen aan beleggers in de relevante lidstaat tot inkoop van de uitstaande rechten van deelneming. Verder zal de fondsbeheerder het voornemen om te stoppen met het aanbieden van rechten van deelneming openbaar dienen te maken via een medium dat gebruikelijk is voor het aanbieden van de rechten van deelneming en geschikt is voor de desbetreffende beleggers.

Geen fysieke aanwezigheid beheerder bij grensoverschrijdend aanbieden

Bij fondsbeheerders van icbe's is gebleken dat het verstrekken van essentiële beleggersinformatie of het verwerken van inkoop- en terugbetalingsorders belastend kan zijn. De oorzaak hiervan is dat sommige lidstaten fysieke aanwezigheid eisen van de beheerder bij grensoverschrijdend aanbieden. Na implementatie van de Richtlijn mogen lidstaten dit niet langer verlangen. De verklaring hiervoor is dat communicatie tegenwoordig langs elektronische weg of telefonisch plaatsvindt. Om discrepanties tussen (beheerders van) icbe's en abi's te voorkomen, zullen ook van fondsbeheerders van abi's geen fysieke aanwezigheid meer verwacht worden.

Reclame-uitingen

De Verordening grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsinstellingen (de "Verordening") schrijft voor aan welke eisen publicitaire mededelingen moeten voldoen. Zo dient de informatie correct, duidelijk en niet-misleidend te zijn. Deze vereisten zullen in Nederland ook van toepassing worden op beheerders van abi's voor zover zij rechten van deelneming aanbieden aan niet-professionele beleggers. Doordat fondsbeheerders van abi's en icbe's aan de Verordening dienen te voldoen, zal artikel 4:19 Wft niet langer van toepassing zijn op deze fondsbeheerders. We schreven over dit onderwerp al eerder een Legal Update, deze vindt u hier.

Geïnteresseerden kunnen tot 14 februari 2021 reageren op de consultatie.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit is een Legal Update van Micky Peters.

Download als pdf

 

Specialist(en)