Het bindend studieadvies (BSA) in tijden van corona en daarna

25-02-2021

Het bindend studieadvies (BSA) is hot topic in onderwijsland. Het BSA ziet op het aantal studiepunten dat (over het algemeen in het eerste studiejaar) minimaal moet worden gehaald om de opleiding te mogen vervolgen. Zowel in de politiek als bij onderwijsinstellingen wordt veel gesproken over hoe met het BSA om te gaan in het kader van de coronacrisis. Ook wordt regelmatig gesproken over het functioneren van het BSA in het algemeen en of het niet beter zou zijn als het (bindende karakter) zou worden afgeschaft.

In de verschillende sectoren is inmiddels besloten hoe dit corona-studiejaar wordt omgegaan met het BSA:

  • De universiteiten kiezen ervoor om de norm voor het BSA dit collegejaar te verlagen met een bandbreedte van 10-15%. De universiteiten maken ieder hun eigen uitwerking van dit besluit. Ook mogen zij op opleidingsniveau de regels van het BSA verder aanpassen als dat voor die specifieke opleiding nodig is. In het algemeen komt het erop neer dat eerstejaars studenten één groot vak minder hoeven af te ronden dan gebruikelijk.
  • Op het hbo wordt dit studiejaar geen BSA afgegeven. Dit is bepaald in het Servicedocument Hoger Onderwijs van de Rijksoverheid. De gedachte hierachter is dat op het hbo, in tegenstelling tot op de universiteit, meer praktijkonderwijs wordt gevolgd en hbo-studenten dus meer last hebben van de coronacrisis.
  • In het mbo wordt daarentegen voorlopig nog vastgehouden aan het BSA. Het BSA is pas zeer recent in het mbo ingevoerd. Minister Van Engelshoven is van mening dat pas bij een evaluatie van de eerste ervaringen met het BSA de effecten ervan kunnen worden beoordeeld, zo liet zij in een recent Kamerdebat weten. 

Maar hoe moet het met het BSA na corona? Eind vorig is in het kabinet een motie van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld aangenomen om het BSA in het hoger onderwijs te vervangen voor een niet-bindend advies. De Kamer nam ook een motie aan van CDA-Kamerlid Harry van der Molen en D-66 Kamerlid Jan Paternotte, die pleitten voor een ‘doorstroommodel’, waarbij student en instelling in overleg moeten bepalen hoe in het tweede jaar de vereiste punten alsnog worden gehaald, zonder dat het bindende karakter helemaal verdwijnt.

De vereniging van universiteiten (VSNU) heeft over het BSA een opinieartikel gepubliceerd, waarin juist uiteen wordt gezet dat het afschaffen van het BSA een verlies zou zijn. Ook is er over dit onderwerp een proefschrift verschenen van Rob Kickert, waarin wordt gezegd dat een strenger studieadvies werkt.

Een interessant debat dat zich (na de coronacrisis) ongetwijfeld verder zal ontwikkelen.

Dit is een Legal Update van het sectorteam Onderwijsrecht.

Download als pdf

Specialist(en)