Grijsmaken per 1 augustus 2017 beperkt

17-07-2017

Per 1 augustus 2017 is grijsmaking alleen nog maar mogelijk in geschillen die betrekking hebben op octrooi- en kwekersrechten. Voor verzoeken die betrekking hebben op andere intellectuele eigen­domsrechten, zoals Uniemerkrechten en Gemeenschapsmodelrechten, maar ook Beneluxmerk- en modelrechten en auteursrechten is grijsmaking met ingang van die datum niet meer mogelijk. Per 1 augustus zullen ook bestaande grijsmakingen voor deze laatstgenoemde rechten niet langer bij de beoordeling van een verzochte maatregel worden betrokken. Een flinke beperking dus, maar wat is ‘grijsmaken’ eigenlijk ook alweer? Hieronder volgt een korte opfrissing van het geheugen.

Grijsmaking is de mogelijkheid die een belanghebbende in een octrooirechtelijk of kwekersrechtelijk geschil heeft om in een brief aan de rechtbank Den Haag op voorhand zijn bezwaren tegen toewijzing van bepaalde maatregelen (o.a. bewijsbeslag en ex parte verbod) kenbaar te maken. Dit kan dus een nuttig instrument zijn in het geval uw bedrijf het concrete vermoeden heeft dat een derde mogelijk bepaalde maatregelen tegen u wenst te gaan treffen, waarbij u op voorhand al over goede argumen­ten beschikt om deze maatregelen af te wijzen. De Rechters van de sectie Intellectuele Eigendom van de rechtbank Den Haag zullen uw brief en de daarin gevoerde argumenten dan betrekken bij de be­oordeling van de door de derde in dat kader in te dienen verzoeken.

In het geval van een verzoek om bewijsbeslag te mogen leggen, kan een grijsmaking dan bijvoorbeeld aanleiding geven om het verzoek aanstonds af te wijzen of om u eerst te horen. Een grijsmaking geeft u evenwel geen absoluut recht om eerst te worden gehoord. Bij een verzoek tot een ex parte verbod bestaat überhaupt niet de mogelijkheid om de grijsmakende partij te horen, zodat de rechter het ex parte verzoek met inachtneming van de grijsmakingsbrief alleen zal kunnen toe- of afwijzen.

Indien bij de beoordeling van een verzoek een grijsmaking is betrokken zal daarvan melding worden gemaakt. Op verzoek van de partij die om de maatregel heeft verzocht, wordt een afschrift van de grijsmaking aan hem ter beschikking gesteld.

De grijsmaking verliest zes maanden na indiening haar geldigheid. De geldigheid kan evenwel worden verlengd met telkens een periode van zes maanden door opnieuw een briefje aan de rechtbank Den Haag te sturen onder vermelding van het dossiernummer. Zie voor meer informatie over de eisen die aan grijsmaking worden gesteld het reglement van de rechtbank Den Haag.

Dit is een Legal Update van de praktijkgroep Information Technology.

Download als pdf

Specialist(en)