De nieuwe transitievergoeding

10-07-2019

Eerder informeerden wij u over de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020. In deze Legal Update informeren wij u over de wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding.

Onder het huidige recht bestaat pas recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. Deze referte-eis geldt niet meer bij de nieuwe transitievergoeding. De werknemer krijgt al vanaf dag één recht op een transitievergoeding. De regering beoogt hiermee het kostenverschil tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd bij beëindiging zo klein mogelijk te maken.

De nieuwe transitievergoeding wordt verlaagd. De huidige transitievergoeding bedraagt voor de eerste 10 jaar dienstverband 1/6e maandsalaris per half dienstjaar en voor de overige duur van het dienstverband 1/4e maandsalaris per half dienstjaar. Met de nieuwe transitievergoeding heeft de werknemer – ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst – recht op 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Er wordt niet meer met halve dienstjaren gerekend. Voor zover de diensttijd een gedeelte van een jaar bedraagt, wordt de transitievergoeding naar rato vastgesteld.

Overgangsrecht?

Er geldt geen overgangsrecht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan voor de inwerkingtreding van de wet en die eindigen na 1 januari 2020. Maar let op! De huidige transitievergoeding en de uitzonderingen als genoemd in artikelen 673a (oudere werknemers), 673c (insolvente werkgevers) en 673d (kleine werkgevers), blijven van toepassing indien:

a.  de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is opgezegd;
b.  de werknemer voor 1 januari 2020 heeft ingestemd met een opzegging;
c.  de ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend voor 1 januari 2020;
d.  een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is ingediend voor 1 januari 2020.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort en Evelien Brussee.

Download als pdf

Specialist(en)