De commissaris niet meer op de loonlijst

27-01-2017

Met ingang van 1 januari 2017 is de ‘fictieve dienstbetrekking voor commissarissen’ afgeschaft.
Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat commissarissen die hun commissariaatwerkzaamheden uitoefenen als ondernemer, niet meer verplicht op de loonlijst staan. De onderneming waarvoor de commissaris werkzaam is, hoeft namelijk geen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen meer af te dragen en geen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te betalen.

Onbedoelde neveneffecten Wet DBA voor commissarissen

De Wet op de Loonbelasting 1964 bepaalde dat een commissaris een fictieve dienstbetrekking had met de onderneming waarvoor hij werkzaam was. Met een Verklaring Arbeidsrelatie (‘VAR’) kon een commissaris alsnog buiten de loonbelasting vallen. De VAR is echter op 1 mei 2016 door de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (‘Wet DBA’) afgeschaft, waardoor deze mogelijkheid niet langer bestond.

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet DBA was reeds door de staatssecretaris toegezegd dat de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen zou worden afgeschaft. Vooruitlopend op deze afschaffing was het op basis van een beleidsbesluit al mogelijk om met een commissaris overeen te komen dat er geen fictieve dienstbetrekking bestond.

Afschaffing fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen een wettelijke basis. Als gevolg hiervan hoeft de onderneming waarvoor de commissaris werkzaam is geen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen af te dragen en geen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te betalen.

Opting-in

Wel blijft het mogelijk om de commissaris vrijwillig onder de loonbelasting en volksverzekeringen te brengen. Partijen kunnen namelijk gebruik maken van de zogenaamde ‘opting-inregeling’. In dat geval is vereist dat een commissaris (i) een vergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangt, (ii) geen werknemer is, en (iii) zijn werkzaamheden niet als ondernemer verricht. Een commissaris zal de werkzaamheden dus niet vanuit een (eigen) onderneming mogen vervullen.

Door gebruik te maken van de opting-inregeling worden er toch loonheffingen ingehouden, waardoor de commissaris kan profiteren van bepaalde loonbelastingfaciliteiten, zoals een vaste kostenvergoeding.
De commissaris is in dat geval zelf verplicht om - via de onderneming waarvoor hij werkzaam is - de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet af te dragen. 

De commissaris niet meer op de loonlijst

Per 1 januari 2017 kan een vergoeding dus aan een commissaris worden voldaan zonder loonbelasting en premies af te dragen. Als er behoefte bestaat om een commissaris in de loonadministratie te houden, dan kunnen partijen – indien aan de daarvoor geldende eisen is voldaan – gebruik maken van de opting-inregeling.

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten.

Download in pdf

Specialist(en)