Bedrijfsjuristen en de Wwft

23-08-2019

Afgelopen jaren was het niet helemaal duidelijk of bedrijfsjuristen al dan niet onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme ("Wwft") vielen. Hoewel het verdedigbaar was dat dit niet het geval was, werd noch door de wetgever noch door de toezichthouder een duidelijk standpunt geformuleerd over de reikwijdte van de Wwft met betrekking tot bedrijfsjuristen. Hierin is inmiddels verandering gekomen.

Op grond van artikel 1a lid 4 Wwft is de wet kort gezegd van toepassing op (rechts)personen die een gelijksoortig juridisch beroep uitoefenen als dat van een advocaat of (kandidaat-)notaris. Zij vallen onder de reikwijdte van de Wwft als zij bepaalde werkzaamheden verrichten, denk hierbij aan de onafhankelijke advisering over het aan- of verkopen van registergoederen, het oprichten of beheren van vennootschappen of rechtspersonen of het aan- of verkopen van aandelen of ondernemingen.

Zoals gezegd bestond tot kort geleden geen expliciete toelichting van de wetgever of toezichthouder over de vraag of een bedrijfsjurist onder de reikwijdte van de Wwft valt. Wel kon worden betoogd dat bedrijfsjuristen hun werkzaamheden (gelijksoortig aan dat van een advocaat of kandidaat-notaris) niet onafhankelijk uitoefenen en daarmee dus niet onder het begrip "instelling" zouden vallen.

Inmiddels heeft de wetgever expliciet aangegeven dat bedrijfsjuristen niet onder de reikwijdte van de Wwft vallen. In de (concept) memorie van toelichting bij de voorgestelde implementatiewet van de gewijzigde vierde antiwitwasrichtlijn wordt namelijk het volgende aangegeven:

"Bij dienstverlening via andere aan die (rechts)personen of vennootschappen gelieerde personen geldt eveneens dat zij die activiteiten zelfstandig en onafhankelijk dienen te verrichten. Personen die voor een cliƫnt zelf werkzaam zijn, zoals bedrijfsjuristen of bedrijfsfiscalisten, zijn niet onafhankelijk en vallen daardoor niet onder de reikwijdte van de Wwft." (onderstreping advocaat)

Voor zover er nog twijfel bestond over de (eventuele) toepasselijkheid van de Wwft en de daarmee samenhangende verplichtingen tot het doen van cliƫntenonderzoek en (indien van toepassing) een melding bij FIU-Nederland, kan nu definitief worden vastgesteld dat hiervan geen sprake is.

Dit is een Legal Update van het team Banking & Finance.

Download als pdf

Specialist(en)