Jurriëns Noord B.V.

Datum faillissement: 15 april 2016
Datum surseance: 05 april 2016

Rechter-commissaris

Naam: mr. G. Konings
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

 

Curator