Financiële indicatoren die aanleiding geven tot een herstructurering

18-11-2022

Als gevolg van de recente economische ontwikkelingen komen steeds meer ondernemingen in zwaar weer terecht. Ook het aantal uitgesproken faillissementen neemt sinds kort weer toe. Belangrijk is daarom dat u op tijd de problemen binnen uw onderneming signaleert en daarop de juiste acties onderneemt. In deze eerste blog van de 8-delige blogreeks 'Herstructureren in crisistijd', gaat Michael Butôt in op een aantal (financiële) indicatoren die aanleiding kunnen geven voor een reorganisatie of herstructurering van uw onderneming.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft inzicht in de winstgevendheid van uw onderneming. Het gaat hierbij om hoeveel rendement er wordt behaald per euro die is geïnvesteerd. Dit wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door het totaal geïnvesteerde vermogen. Dit is de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV). Het is ook mogelijk om de rentabiliteit te berekenen van het eigen vermogen (REV) of het vreemd vermogen (RVV).

Wat wordt gezien als een goede rentabiliteit is sterk afhankelijk van de branche waarin uw onderneming opereert, de omvang van uw onderneming en in wat voor fase uw onderneming zich bevindt. Een startende onderneming kan in de eerste jaren verlieslatend zijn vanwege hoge opstartkosten en de winstverwachting van een ziekenhuis wijkt af van de winstverwachting van een flitshandelaar. Een onderneming dient niettemin op enig moment te gaan renderen om de verrichte investeringen terug te verdienen. Over het algemeen wordt een rentabiliteit tussen de 5% en 15% gezien als gezond, één en ander afhankelijk van factoren als het risicoprofiel en de branche.

Liquiditeit

Liquiditeit geeft inzicht in de mate waarin een onderneming in staat is om haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de current ratio. Bij een vereenvoudigde balans wordt enerzijds gekeken naar de kortlopende passiva, zoals het debetsaldo bij de bank en de overige crediteuren, zoals leveranciers. Anderzijds wordt gekeken naar de vlottende activa waarmee deze schulden op korte termijn kunnen worden voldaan, zoals het onderhanden werk, de voorraden, de liquide middelen en de openstaande debiteurenportefeuille. De activa worden gedeeld door de passiva. Komt dit getal onder de 1 uit dan is uw onderneming niet in staat om haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Komt het bedrag boven de 1,5 uit, dan beschikt uw onderneming mogelijk over te veel liquide middelen die op een meer rendabele manier kunnen worden geïnvesteerd. Een waarde tussen 1 en 1,5 is in het algemeen gewenst.

Sommige onderdelen van de vlottende activa zijn minder liquide (kunnen niet of minder snel te gelde worden gemaakt) dan blijkt uit de boeken. Denk bijvoorbeeld in de retailbranche aan de verouderde wintercollectie in de zomerperiode. Daarom is het verstandig om ook te kijken naar de quick ratio, waarbij de voorraad en het onderhanden werk buiten beschouwing worden gelaten. Dit getal is de mate waarin kortlopende schulden onmiddellijk kunnen worden voldaan uit de beschikbare liquide middelen (kasgeld, banksaldo) en de openstaande debiteurenportefeuille. In het algemeen wordt een quick ratio tussen 0,5 en 1 als gewenst gezien.

Wanneer uw onderneming over onvoldoende liquiditeit beschikt, zijn er een aantal knoppen waar u mogelijk aan kunt draaien. U kunt wellicht een kleinere voorraad aanhouden, in overleg met crediteuren de betalingstermijn verlengen, aanvullend krediet aanvragen of uw debiteurenportefeuille optimaliseren. Ga intern het gesprek aan over waar besparingen mogelijk zijn en win advies in bij uw financieel en/of juridische dienstverlener.

Solvabiliteit

Voor inzicht in de financiële structuur van uw onderneming wordt gekeken naar de solvabiliteit van een onderneming. Solvabiliteit laat zien in welke mate uw onderneming wordt gefinancierd vanuit haar eigen vermogen en in hoeverre financiering plaatsvindt door langdurig vreemd vermogen (banklening). Een hoge solvabiliteit duidt op een sterke financiële structuur.

Ook is de solvabiliteitsratio een belangrijk gegeven voor externe geldverschaffers, zoals banken. Hoe hoger de ratio, des te hoger de kans is dat verschaffers van vreemd vermogen kunnen worden terugbetaald. Deze ratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Een solvabiliteitsratio tussen 25% en 40% is doorgaans gewenst. Een lagere solvabiliteit wordt vaak gezien als onvoldoende en kan voor externe financiers een reden zijn om een onderneming bij de afdeling bijzonder beheer onder te brengen.

De solvabiliteit kan worden verbeterd door het vergroten van het eigen vermogen of het reduceren van het vreemd vermogen. Dit vereist doorgaans een meer ingrijpende beslissing, zoals een agiostorting of de zoektocht naar een nieuwe investeerder.  

Kortom

Het is belangrijk dat u doorlopend toetst of uw onderneming financieel gezond is, zodat u tijdig kunt ingrijpen. Dat kunt u onder meer doen aan de hand van bovengenoemde indicatoren.

Wilt u meer weten over financiële indicatoren die aanleiding geven tot een herstructurering of advies over welke maatregelen u kunt treffen? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst.

Download als pdf

Specialist(en)