ESG & Wet- en regelgeving

De EU is de laatste jaren flink op weg om stappen te zetten op het gebied van ESG. Met initiatieven als de Europese Green Deal en 'Fit for 55' heeft de EU zich ten doel gesteld om zich aan het klimaatakkoord van Parijs te houden (maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde) en in 2030 voor de gehele EU een CO2-reductie van 55% te realiseren. Van zowel de Europese als de nationale wetgever wordt op het gebied van ESG wet- en regelgeving de komende jaren veel verwacht. 

Het uiteindelijke doel van deze wet- en regelgeving en ESG-standaarden en richtlijnen is om ervoor te zorgen dat ondernemingen de negatieve effecten van hun bedrijfsvoering op het milieu en de maatschappij voorkomen, verminderen en beëindigen. Maar hoe houdt u het overzicht rond wetsvoorstellen en nieuwe wetgeving? Wat zijn uw verplichtingen en wanneer gaan deze in? Via deze pagina heeft u een actueel overzicht van welke nieuwe wetgeving geldend of in ontwikkeling is. Dit overzicht bevat de meest belangrijke wet- en regelgeving. Het kan dus zijn dat er binnen uw sector of voor uw specifieke organisatie aanvullende wet- en regelgeving van toepassing is. 

(Dit overzicht is bijgewerkt tot 1 maart 2024)

Onderwerp: Jaarlijkse Verslaglegging

Wet- en regelgeving

 1. Richtlijn tot de bekendmaking van niet-financiële informatie (NFI-richtlijn), STATUS: In werking
 2. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), STATUS: In werking
 3. European Sustainability Reporting Standards (ESRS)STATUS: In werking

 Onderwerp: Due Diligence

Wet- en regelgeving

 1. Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), STATUS: In procedure

Onderwerp: Duurzaamheidsclaims

Wet- en regelgeving

 1. Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, STATUS: In werking
 2. Green Claims Directive, STATUS: In procedure
 3. Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR), STATUS: In werking
 4. Richtlijn versterken positie consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken, STATUS: In werking

Onderwerp: Goed werkgeverschap

Wet- en regelgeving

 1. Richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen (Richtlijn beloningstransparantie)STATUS: In werking
 2. Wet gelijke beloning van mannen en vrouwenSTATUS: Voorstel
 3. Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectieSTATUS: Voorstel verworpen
 4. Wet verplicht stellen vertrouwenspersoonSTATUS: In werking

Onderwerp: Interne verhoudingen

Wet- en regelgeving

 1. Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en Raad van Commissarissen (Diversiteitswet), STATUS: In werking

Onderwerp: Reparatie van goederen

Wet- en regelgeving

 1. Richtlijn ter bevordering van de reparatie van goederenSTATUS: In procedure

Onderwerp: Transparantie duurzaamheid financiële sector

Wet- en regelgeving

 1. Taxonomieverordening, STATUS: In werking
 2. Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR), STATUS: In werking

Onderwerp: Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Wet- en regelgeving

 1. Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemenSTATUS: In procedure

Onderwerp: Ketenverantwoordelijkheid

Wet- en regelgeving

 1. Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)STATUS: In procedure
 2. Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen, STATUS: In werking
 3. Wet zorgplicht kinderarbeidSTATUS: Gepubliceerd maar niet in werking
 4. Houtverordening, STATUS: In werking
 5. Dwangarbeid verordening, STATUS: In procedure

Onderwerp: Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw en Voedselvoorzieningen

Wet- en regelgeving

 1. Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen, STATUS: In werking
 2. Wet Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw en Voedselvoorzieningsketen, STATUS: In werking

Onderwerp: Energie

Wet- en regelgeving

 1. Richtlijn betreffende energie-efficiëntie, STATUS: In werking
 2. Herziene Richtlijn betreffende energie-efficiëntie, STATUS:In werking
 3. Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, STATUS: In werking
 4. Verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit, STATUS: In werking
 5. Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, STATUS: In werking
 6. Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, STATUS: In werking

Onderwerp: Producentenverantwoordelijkheid

Wet- en regelgeving

 1. Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel, STATUS: Gepubliceerd.  In werking 

Onderwerp: Ecologisch ontwerp duurzame producten

Wet- en regelgeving

 1. Richtlijn totstandbrenging kader voor eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, STATUS: In werking
 2. Verordening totstandbrenging kader voor eisen inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten, STATUS: In procedure

Onderwerp: ESG-ratingactiviteiten

Wet- en regelgeving

 1. Verordening transparantie en integriteit ESG-ratingactiviteiten, STATUS: In procedure

Onderwerp: Broeikasgasemissieboekhouding voor vervoersdiensten

Wet- en regelgeving

 1. Verordening betreffende een broeikasgasemissieboekhouding voor vervoersdiensten, STATUS: In procedure

Onderwerp: Circulariteit automobielsector

 1.  Autowrakkenrichtlijn, STATUS: In werking
 2. 3R-typegoedkeuringsrichtlijn, STATUS: In werking
 3. Verordening betreffende circulariteitseisen voor voertuigontwerp en betreffende het beheer van autowrakken, STATUS: In procedure

Onderwerp: Natuurherstel

Wet- en regelgeving

 1. Verordening betreffende natuurherstel, STATUS: In procedure

Onderwerp: Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Wet- en regelgeving

 1. Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, STATUS: In werking