Faillissementsprocedure na 130 jaar gemoderniseerd

26-06-2018

Bijna 130 jaar na de inwerkingtreding van de Faillissementswet is de wereld vele technologische ontwikkelingen rijker geworden. De faillissementsprocedure is sinds 1897 echter vrijwel ongewijzigd gebleven. Om de nodige moderniseringen inwerking te zetten is de Wet modernisering faillissementsprocedure op dinsdag 26 juni 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel dient ertoe faillissementsprocedures efficiënter en transparanter te maken, opdat faillissementen sneller en met minder kosten afgewikkeld kunnen worden en opbrengsten voor schuldeisers kunnen worden verhoogd. In deze Legal Update zullen wij de belangrijkste wijzigingen op een rijtje zetten.

Instellen bar date

Een belangrijke wijziging onder de nieuwe wet is de invoering van een harde deadline waarbinnen vorderingen door schuldeisers moeten worden ingediend. De termijn wordt voortaan gesteld op uiterlijk veertien dagen voor de dag van de verificatievergadering, tenzij door de rechter-commissaris anders wordt bepaald. De harde deadline bevordert de efficiëntie van de procedure: tot op heden konden schuldeisers tot aan de verbindendverklaring van de uitdelingslijst hun vorderingen indienen. Dit zorgde voor onnodige vertragingen. Wanneer een schuldeiser nu niet op tijd zijn vordering indient, wordt hij niet meegenomen in de uitdelingen.

Digitalisering

De wijze waarop de curator met de schuldeisers communiceert wordt gewijzigd. De curator zal de schuldeisers voortaan via een e-mail kunnen oproepen om hun vorderingen in te dienen ter verificatie. Andere wijzen van digitale communicatie worden overigens niet uitgesloten: zo kunnen schuldeisers ook middels Whatsapp opgeroepen worden. Ook vergaderingen, waaronder de verificatievergadering, kunnen voortaan digitaal plaatsvinden. Met de digitalisering wordt de flexibiliteit van vergaderen vergroot en kunnen vergaderingen tegen lagere kosten georganiseerd worden.

Schuldeisers zullen voorts op de hoogte worden gehouden via het Centrale Insolventieregister. Faillissementen en surseances zullen via het Insolventieregister onverwijld bekend worden gemaakt. Daarnaast zullen ook beschikkingen van de rechter-commissaris in het register worden gepubliceerd, opdat schuldeisers hiervan kennis kunnen nemen. Een tijdige publicatie van dergelijke stukken draagt niet alleen bij aan de transparantie van de faillissementsprocedure, maar is voorts van belang gelet op de korte beroepstermijn (vijf dagen).

De wetgever heeft erkend, dat het enige tijd zal kosten voordat rechtbanken ertoe in staat zullen zijn de faillissementsvonnissen op dezelfde dag te publiceren. Om die reden heeft de wetgever ermee ingestemd dat dit deel van het wetsvoorstel op een later tijdstip inwerking zal treden.

Maatwerk

De mogelijkheden tot het bieden van maatwerk worden verruimd. Zo wordt de verplichting om binnen veertien dagen na faillietverklaring de dag van de verificatievergadering te bepalen, afgeschaft. In de praktijk is deze verplichting al lange tijd een dode letter, omdat curatoren veelal niet in staat zijn om binnen veertien dagen te bepalen of een uitkering aan de prefaillissementsschuldeisers gedaan kan worden. Afhankelijk van de complexiteit en omvang van het faillissement zal het voorts mogelijk zijn meerdere rechter-commissarissen aan te wijzen en meerdere verificatievergaderingen te houden. Ook hoeven curatoren voortaan geen toestemming te vragen aan de rechter-commissaris wanneer zij actief willen verkopen dat minder dan € 2.000 waard is.

Specialisatie

Tot slot voorziet de wet in een mogelijkheid tot specialisatie binnen de rechterlijke macht. Doordat meerdere rechter-commissarissen in één faillissement kunnen worden benoemd, kunnen rechters met specifieke kennis bij een bepaald type faillissement worden aangewezen. Ook de benoeming van deskundigen wordt mogelijk gemaakt, opdat rechter-commissarissen zich kunnen laten ondersteunen bij hun toezichthoudende taken.

Met de invoering van de Wet modernisering faillissementsprocedures zal de faillissementspraktijk beter kunnen profiteren van de technologische ontwikkelingen en digitale communicatiemiddelen. Gelet op de toenemende complexiteit van faillissementen is een gemoderniseerde procedure ook noodzakelijk voor een efficiënte afwikkeling. De wet zal vanaf 1 januari 2019 inwerkingtreden en vormt een grote stap in de goede richting.

Dit is een Legal update van Rhea Bask.

Download als pdf

Specialist(en)