Deliveroo maaltijdbezorgers zijn werknemers

25-02-2021

In november 2017 besloot Deliveroo haar maaltijdbezorgers, die door Deliveroo 'riders' worden genoemd, een overeenkomst van opdracht aan te bieden in plaats van een arbeidsovereenkomst. Vanaf dat moment ontstond discussie of de riders wel echt als zelfstandige konden worden aangemerkt. Het Hof Amsterdam heeft op 16 februari 2021 meer duidelijkheid verschaft over het antwoord op deze vraag.

In eerste aanleg oordeelde de kantonrechter in een procedure tussen FNV en Deliveroo dat de riders werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Het Gerechtshof Amsterdam heeft deze uitspraak bevestigd. Het Hof oordeelt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst omdat is voldaan aan de drie vereisten: arbeid, loon en gezag.

Arbeid

In hoger beroep verdedigde Deliveroo opnieuw dat de riders veel vrijheid hebben in hoe en wanneer ze werken. Zo maakt Deliveroo gebruik van een systeem genaamd 'Frank' om te bepalen wie welke maaltijd bezorgt. Op het moment dat de riders zijn ingelogd, kunnen zij een aanbod krijgen van Frank. Vervolgens hebben de riders de mogelijkheid om dit aanbod te accepteren of te weigeren. Indien een rit is geaccepteerd, moet een rider deze rit uitvoeren, maar daarbij heeft een rider ook de mogelijkheid om zich te laten vervangen. Het Hof oordeelt echter dat de vrijheid die het systeem geeft en ook de vervangingsmogelijkheid niet onverenigbaar zijn met het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Loon

Met betrekking tot het loon stelt het Hof vast dat Deliveroo de riders per afgeleverde maaltijd betaalt en dat zij de hoogte hiervan eenzijdig bepaalt. Ten tweede oordeelt het Hof dat de riders met de door Deliveroo aangeboden tarieven (€11,00 tot €13,00 per uur) mogelijk niet in staat zijn om voldoende adequate voorzieningen te treffen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Ten derde worden de riders op tweewekelijkse basis betaald en Deliveroo zorgt hierbij zelf voor de facturen. Ten vierde wijst het feit dat Deliveroo de riders gedeeltelijk doorbetaalt bij ziekte op een arbeidsovereenkomst, aldus het Hof.

Gezag

Door middel van Frank heeft Deliveroo verregaande controlemogelijkheden over de riders, aangezien via Frank zowel het restaurant waar de maaltijd moet worden opgehaald als de klant naar wie de maaltijd moet worden gebracht kunnen zien waar een rider zich bevindt. Daarbij krijgen riders gemiddeld dertig minuten om een maaltijd te bezorgen en heeft Deliveroo de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht meerdere keren gewijzigd. Al met al duidt dit op een gezagsrelatie tussen Deliveroo en de riders.

Partijbedoeling?

Op 6 november 2020 oordeelde de Hoge Raad dat de partijbedoeling niet (meer) van belang is bij het beoordelen van een arbeidsverhouding, maar dat het erom gaat of er aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst wordt voldaan. Dit betekent dat de elementen 'arbeid', 'loon' en 'gezag' objectief beoordeeld moeten worden. De Deliveroo uitspraak van het Hof Amsterdam is in lijn met het arrest van de Hoge Raad. Het afspreken van een overeenkomst van opdracht is hierdoor complexer geworden en het is om die reden verstandig om de gemaakte afspraken vooraf juridisch te toetsen.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort.

Download als pdf

Specialist(en)