Thema Coronavirus VBK

Q&A Coronavirus: Zorg

Financieel

Wat is de impact van de extra geleverde zorg aan besmette patiënten op ons omzetplafond en doorleverplicht? 

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben aangegeven dat ze voor aanbieders in de basisinfrastructuur en (tijdelijke) verpleegzorg de inzet hebben om de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie van deze zorgaanbieders in 2020 te neutraliseren. Die toezegging zal relevant zijn in latere gesprekken over de impact op een omzetplafond en eventuele doorleverplicht. Voor nu is het zaak om zodra inzicht bestaat in de mogelijke impact op het omzetplafond en doorleverplicht daar tijdig en gedocumenteerd over te communiceren met zorgverzekeraars/zorgkantoren. Meld voorzienbare overschrijdingen zo tijdig mogelijk en verzoek om aanpassing van de omzetplafonds. In juridische zin kunt u zich daarbij beroepen op onvoorziene bijzondere omstandigheden.

Wat zijn de financiële hulpmaatregelen voor Wlz-aanbieders? 

Zorgkantoren hebben in de coronacrisis als doel de continuïteit van zorg op korte termijn te garanderen en de continuïteit van (het) zorg(landschap) op langere termijn te borgen. Hiervoor treffen ze vier concrete maatregelen:

  • De extra kosten die voortvloeien uit de coronacrisis voor het leveren van Wlz-zorg, worden vergoed. Zorgaanbieders moeten deze extra kosten apart registreren.
  • Als een aanbieder door de coronacrisis te maken heeft met teruglopende omzet, wordt hiervoor gecompenseerd. Uitgangspunt is dat in elk geval tot 1 juni wordt vergoed conform de gecontracteerde omzet.
  • Het op peil houden van liquiditeit van aanbieders door middel van opzetten of doorbetalen voorschotten alsof geen sprake was van deze crisis.
  • Aanbieders mogen tijdens deze crisis pragmatisch omgaan met de verantwoording van geleverde zorg. Dit is afgestemd met de NZa.

Zorgkantoren zullen deze punten zo snel mogelijk concreet uitwerken, maar geven aan dat aanbieders nu al uit kunnen gaan van deze maatregelen. Ook schrijven de zorgkantoren dat als de medische beheersing van het virus noopt tot noodzakelijke maatregelen die leiden tot extra budgettair beslag in het Rijksbrede beeld, het kabinet deze zal inpassen.

Wat zijn de financiële hulpmaatregelen voor gecontracteerde zorgaanbieders? 

Zorgverzekeraars Nederland werkt aan een uniforme regeling voor alle soorten gecontracteerde zorgaanbieders die niet direct zijn betrokken bij hulp aan besmette patiënten en/of Wlz-zorg aanbieden. Op hoofdlijnen zal die regeling erin voorzien dat van 1 maart tot 1 juni waar nodig een liquiditeits- of continuïteitsbijdrage wordt verstrekt. Randvoorwaarden hierbij zullen zijn:

  • De zorgaanbieder ziet af van een beroep op de algemene hulpregelingen van het Rijk.
  • De zorgaanbieder blijft zoveel mogelijk de reguliere zorg leveren, met een maximale inzet van zorg op afstand.
  • De zorgaanbieder is in een periode van vraaguitval waar nodig beschikbaar voor het bieden van noodzakelijke zorg, zowel door personele inzet als door faciliteiten en hulpmiddelen.
  • Met het inlopen van de wachtlijsten na de coronacrisis mag dit niet leiden tot een financieel voordeel.

De generieke continuïteitsbijdrage kon tot 14 juli 2020 worden aangevraagd. De generieke continuïteitsbijdrage voor de GGZ kon tot 21 augustus 2020 worden aangevraagd.

Wat zijn de financiële hulpmaatregelen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders? 

Zorgverzekeraars Nederland adviseert niet-gecontracteerde zorgaanbieders een beroep te doen op de opengestelde Rijksregelingen. Als ze denken aanvullende ondersteuning nodig te hebben, kunnen ze zich wenden tot een van de zorgverzekeraars

We overschrijden de treeknormen als gevolg van zorgverlening aan besmette patiënten. Mag dat? 

Ja, de NZa heeft aangegeven dat het in deze extreme situatie noodzakelijk is verstandige keuzes te maken over de inzet van zorgcapaciteit. De behandelend arts bepaalt of electieve zorg plaats kan vinden of dat hij de zorg uitstelt en de patiënt daarover informeert. Dat de Treeknorm daar eventueel door wordt overschreden, is toegestaan.

Kan ik een video- of telefonisch consult declareren zonder voorafgaand face-to-face contact? 

Ja, de NZa heeft in verband met de coronacrisis gezorgd dat zorg op afstand in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie bestaat of als uw zorginstelling niet precies voldoet aan de voorwaarden. Er kan dan een regulier consult worden gedeclareerd.

Kwaliteit

Is uitstel mogelijk voor reactie op verzoeken van de IGJ? 

De IGJ heeft alle reactietermijnen opgeschort in verband met de coronacrisis. Zorginstellingen hebben daardoor voorlopig de ruimte zelf te bepalen op welk moment ze reageren op verzoeken van de IGJ. Het is niet nodig de IGJ om uitstel te vragen.

Riskeren we een boete als het ons niet lukt een calamiteit op tijd te melden? 

Nee, de IGJ heeft wettelijke reactie- en meldingstermijnen opgeschort. De inspectie heeft uitdrukkelijk laten weten geen boete te zullen opleggen als een zorginstelling de wettelijke termijn voor het melden van een calamiteit overschrijdt.

Mogen we gepensioneerde zorgverleners, leering-verpleegkundigen en/of geneeskundestudenten inzetten als ondersteuning van onze zorgprofessionals? 

Ja, dat mag. De IGJ heeft laten weten dat zorginstellingen de ruimte hebben om ter borging van de kwaliteit en continuïteit van zorg gedurende de coronacrisis personen in te zetten die niet (meer) BIG-geregistreerd zijn maar wel ruime ervaring hebben met zorgverlening. Wel moet de raad van bestuur op de hoogte zijn van de manier waarop deze personen worden ingezet. Zorginstellingen zijn niet verplicht de inspectie te informeren over deze ondersteunende inzet of haar om toestemming te vragen. Meer informatie hierover leest u in onze Legal Update.

Is uitstel mogelijk van mijn herregistratie in het BIG-register? 

Ja, de herregistratie-verplichting voor alle artikel 3-beroepen is met ingang van woensdag 18 maart uitgesteld tot nader order.

Als uw uiterste herregistratiedatum (UHD) verloopt in deze periode hoeft u geen aanvraag voor herregistratie in te dienen. Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangt u hierover bericht.

Wordt mijn lopende aanvraag voor herregistratie in het BIG-register afgerond? 

Aanvragen die in de laatste fase van behandeling zitten en waarvan de uitkomst positief is, worden afgerond. Deze zorgverleners ontvangen op korte termijn hun positieve besluit.

De overige aanvragen en aanvragen waarvoor extra bewijsstukken nodig zijn, worden niet meer behandeld. Deze worden weer opgepakt zodra de herregistratieplicht weer van kracht is. Op dit moment is niet duidelijk wanneer dit is. De minister besluit hierover. U krijgt bericht van VWS als uw aanvraag weer wordt opgepakt.

Als uw uiterste herregistratiedatum (UHD) verloopt in deze periode hoeft u geen aanvraag voor herregistratie in te dienen. Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangt u hierover bericht.

Wij moeten door de coronacrisis waarschijnlijk een groot zorgevenement annuleren. Kunnen wij de locatie nog afzeggen? Hoe beheersen wij de kosten? 

Wanneer de beslissing is gevallen om het evenement te annuleren is het zaak om gereserveerde locaties en dienstverleners zo snel mogelijk te informeren. Als er een verzekering is afgesloten moet de verzekeraar geïnformeerd worden. De vraag voor wiens rekening de annulering komt zal in de eerste plaats moeten worden beantwoord aan de hand van de gemaakte afspraken (het contract met bijlage, de offerte en de algemene voorwaarden). Soms bestaat er de mogelijkheid om met een beroep op de redelijkheid en billijkheid, overmacht of gewijzigde omstandigheden bepaalde contractuele verplichtingen te verlichten.

Hoe kunnen we ons personeel inzetten voor hulp aan andere instellingen? 

Uiteraard kan niemand gedwongen worden aan de slag te gaan bij een instelling die personeelstekort heeft door de coronacrisis. Werknemers die zelf graag een bijdrage willen leveren kunnen worden gedetacheerd. Daarbij is het belangrijk goede afspraken te maken over de verantwoordelijkheid, vergoeding en de aansprakelijkheid. Wanneer langs deze weg inkomsten worden verworven, hoeft (en kan) er een minder groot beroep op het noodfonds te worden gedaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wouter Koelewijn
+31 30 25 95 553
wouterkoelewijn@vbk.nl