Thema Coronavirus VBK

Q&A Coronavirus: Sociaal Domein: Wmo & Jeugdhulp

Op welke wijze kunnen gemeenten en zorgaanbieders de gemaakte afspraken wijzigen?

Zorgaanbieders zijn veelal op basis van de gesloten overeenkomst gehouden de geïndiceerde zorg te leveren. Indien dat in de praktijk niet meer lukt is het primair aan de zorgaanbieder om dit tijdig bij de gemeenten te melden. Wij adviseren gemeenten in dat geval op het niveau van de zorgaanbieder te zoeken naar een passende oplossing. De desbetreffende gemeente zou in dat geval tijdelijk afwijkende afspraken kunnen maken met de zorgaanbieder, over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de zorgverlening zolang de huidige maatregelen gelden. Deze afspraken kunnen worden aangeboden bij addendum bij de overeenkomst.

Worden gemeenten gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken om zorgaanbieders binnen het sociaal domein (financieel) te ondersteunen? 

De VNG en het Rijk zijn momenteel in gesprek over de vergoeding door het Rijk van eventuele extra kosten die gemeenten maken als gevolg van de coronacrisis. Een besluit over de vergoeding zal de komende dagen verder worden uitgewerkt. Wij houden u hierover op de hoogte.

Zijn gemeenten gehouden om de bekostiging van vervoersaanbieders, die vervoersvoorzieningen leveren op grond van de Wmo 2015 en/of Jeugdwet, te blijven betalen gedurende de van toepassing zijnde maatregelen? 

Vervoersaanbieders binnen het sociaal domein merken direct de gevolgen van de van toepassing zijnde maatregelen. Doordat scholen en aanbieders de deuren sluiten is veel minder vervoer nodig. In beginsel betaalt de gemeente alleen voor het vervoer dat daadwerkelijk door de aanbieder is geleverd. Vervoersaanbieders kunnen hierdoor in de financiële problemen geraken. De aanbieders die in een dergelijke situatie terecht komen adviseren wij direct contact te leggen met de gemeenten waarvoor zij werkzaam zijn. Het is aan deze gemeenten om vervolgens te bepalen of de vervoersaanbieder wordt gecompenseerd of bevoorschottingsafspraken worden gemaakt. Daarbij merken wij op dat van belang is dat gemeenten alle aanbieders in een dergelijke situatie gelijk behandelen.

Zijn gemeenten indien de geïndiceerde zorg niet kan worden geleverd verplicht om te zorgen voor een passend alternatief en mogen zij daarbij de reguliere beslistermijn aanhouden?

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van de Wmo 2015 en Jeugdwet de verplichting om de nodige ondersteuning te leveren aan inwoners die hierop zijn aangewezen. Indien dergelijke ondersteuning per direct wegvalt omdat de zorgaanbieder deze zorg, met het oog op het coronavirus, niet veilig kan leveren is het college aan zet. Op grond van de Wmo 2015 en Jeugdwet dient in het geval daardoor een spoedeisende situatie ontstaat direct een andere voorziening worden geïndiceerd. In dat geval kan de beslistermijn niet worden afgewacht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wouter Koelewijn
+31 30 25 95 553
wouterkoelewijn@vbk.nl