Thema Coronavirus VBK

Q&A Coronavirus: IT & Privacy

Levert het coronavirus overmacht op? 

Een beroep op overmacht heeft doorgaans alleen kans van slagen als nakoming (tijdelijk of blijvend) onmogelijk is geworden. Als nakoming nog wel mogelijk is, maar bijvoorbeeld leidt tot extra kosten, dan is er in het algemeen geen sprake van overmacht. Een beroep op onvoorziene omstandigheden kan dan mogelijk wel soelaas bieden, zoals hieronder verder beschreven in de Q&A. Indien er geen IT-diensten (zoals de implementatie van software of on-site onderhoud) op de locatie van de klant kunnen worden verricht, omdat er door het coronavirus bijvoorbeeld een wettelijke verbod geldt om bedrijfspanden van klanten te bezoeken en er vanuit huis gewerkt dient te worden, kan er sprake zijn van overmacht. De IT-leverancier wordt door deze maatregel immers belemmerd de IT-diensten te verrichten op locatie van de klant. Overmacht is geregeld in artikel 6:75 BW en is van regelend recht. Partijen kunnen dus afwijken van het wettelijke regime en de overmachtssituaties contractueel uitbreiden of beperken. Van belang is dus om te onderzoeken wat partijen hebben afgesproken over overmacht. Zijn daar geen afspraken over gemaakt in het contract, dan vallen partijen terug op de wettelijke bepaling.

Wat is het gevolg van overmacht? 

Als er sprake is van overmacht, heeft de schuldeiser in beginsel geen recht op schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming. De tekortkoming is dan namelijk niet toerekenbaar aan de schuldenaar. De schuldeiser kan het contract doorgaans wel ontbinden in geval van overmacht vanwege de tekortkoming, aangezien daarvoor geen toerekenbaar is vereist. Ook hier geldt dat van belang is om zorgvuldig naar de contractuele afspraken te kijken, aangezien partijen kunnen afwijken van de wettelijke regels omtrent overmacht en ontbinding.

Levert het coronavirus een onvoorziene omstandigheid op? 

Naast of in plaats van beroep op overmacht, kan mogelijk ook een beroep worden gedaan op artikel 6:258 BW, waarin het leerstuk van onvoorziene omstandigheden is neergelegd. Van een onvoorziene omstandigheid kan sprake zijn als zich na het sluiten van een contract omstandigheden voordoen waarmee geen rekening is gehouden in het contract. De coronacrisis zal hoogst waarschijnlijk onvoorzien zijn. Dat wil echter nog niet zeggen dat er daarmee vanzelf ook sprake is van een onvoorziene omstandigheid die kan leiden tot wijziging of ontbinding van het contract. Van belang is onder meer in hoeverre partijen deze omstandigheid hebben verdisconteerd in het contract. Dat zal per contract en geval moeten worden beoordeeld. Het Hof Amsterdam heeft in 2020 met betrekking tot een huurzaak geoordeeld “dat de coronacrisis gelet op haar omvang en de gevolgen voor de economie en de maatschappij, als een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW moet worden beschouwd.”

Wat is het gevolg van onvoorziene omstandigheden? 

Met een beroep op onvoorziene omstandigheden kan een contract op verzoek van een partij door de rechter worden gewijzigd of ontbonden. Uit vaste rechtspraak volgt dat rechters terughoudend zijn bij het aanvaarden van een beroep op onvoorziene omstandigheden. De onvoorziene omstandigheden moeten van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van het contract naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht. De drempel voor toepassing van deze beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid is hoog.

In hoeverre mogen gegevens van werknemers met betrekking tot corona worden verwerkt? 

Een werkgever mag geen medische gegevens van het personeel verwerken. Zo is het registreren van gegevens over de gezondheid van medewerkers, zoals de reden van een ziekmelding, niet toegestaan.

Mag een werkgever registreren welke werknemer corona heeft? 

Nee, op dit moment is dit in beginsel niet toegestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat wanneer een werkgever vermoedt dat een werknemer het coronavirus heeft, de werkgever de werknemer in beginsel naar een arts dient te sturen die dit kan beoordelen. Echter, dit antwoord kan veranderen als de wetgever andere regels omtrent corona aan de werkgever oplegt of de instructies van het RIVM wijzigen.

Mag een werkgever de temperatuur van haar werknemers opmeten alvorens hen toe te laten? 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat het opmeten en registreren van temperatuur door werkgevers ten strengste is verboden. Hierbij is het van belang dat ook na het geven van toestemming, dit niet is toegestaan. Uitsluitend een bedrijfsarts mag een gezondheidstest doen en die deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer. Wel mag een werkgever van een werknemer verlangen dat deze werknemer zelf zijn temperatuur meet. Daarnaast mag een werkgever medewerkers die (milde) klachten hebben, conform de richtlijnen van het RIVM, wel naar huis sturen. Echter, dit antwoord kan veranderen als de wetgever andere regels omtrent corona aan de werkgever oplegt of de instructies van het RIVM wijzigen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Robert Boekhorst
+31 30 25 95 578
robertboekhorst@vbk.nl