Thema Coronavirus VBK

Q&A Coronavirus: Arbeid

1              Noodmaatregelen CORONAVIRUS

1.1          Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

 

Waarin voorziet de NOW?

De NOW voorziet in “een tegemoetkoming in de loonkosten in geval van omzetverlies”. NOW-1 tot en met NOW-4 zagen tezamen op de periode van maart 2020 tot en met september 2021.

Hoewel met ingang van 1 oktober 2021 de generieke steunmaatregelen, waaronder de NOW, waren stopgezet, heeft het kabinet naar aanleiding van de op 26 november 2021 aangekondigde aanscherping van de coronamaatregelen besloten de NOW opnieuw in te voeren.

'NOW-6' voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten (ook wel 'loonkostensubsidie') over de periode van 1 januari 2022 tot en met maart 2022.

Kan ook gebruik worden gemaakt van Werktijdverkorting?

Sinds 1 oktober 2021 is ook de Werktijdverkorting (WTV) weer teruggekeerd. De WTV biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemingsrisico behoort en die tot gevolg heeft dat er een kortdurende periode van werkvermindering is. Met deze regeling kunnen werkgevers een WW-uitkering aanvragen voor de niet-gewerkte uren van werknemers. De werkgever betaalt in beginsel het normale loon door aan de werknemer en ontvangt bij wijze van compensatie de WW-uitkering. Voorwaarde voor de WVT is dat deze niet korter mag duren dan twee weken, maar ook niet langer dan 24 weken. De WTV zal zolang de NOW open staat alleen voor niet corona-gerelateerde gevallen (zoals brand bij het bedrijf) kunnen worden aangevraagd. Indien gebruik wordt gemaakt van de WTV, dan zal de WTV-uitkering voor de NOW als omzet worden gezien, zulks om te voorkomen dat werkgevers dubbel gefinancierd worden door de overheid.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW?

NOW-1, NOW-2, NOW-3, NOW-4 en NOW-5 aanvragen kunnen niet meer worden ingediend. Voor NOW-6 kan van 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 een tegemoetkoming (voorschot) worden aangevraagd via een daarvoor ontworpen formulier op www.uwv.nl.

Welke voorwaarden en verplichtingen gelden bij NOW-6?

De NOW-6 is vrijwel ongewijzigd vergeleken met NOW-5. Oftewel: er moet sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20% om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie en de hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Bij NOW-6 is het omzetverlies gemaximeerd op 90% (10% hoger dan onder NOW-5). Dit geldt ook als sprake is van omzetverlies tussen de 90% en 100%.

De loonsom mag onder de NOW-6 met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021 (de 'referentiemaand'). Is de loonsomdaling hoger, dan heeft dat consequenties voor de hoogte van de tegemoetkoming.

Sinds NOW-5 kunnen ook starters een loonkostensubsidie ontvangen wanneer zij aan de voorwaarden voldoen. Ondernemers die gebruik willen maken van NOW-6 dienen uiterlijk 1 oktober 2021 te zijn gestart. Voor NOW-6 zijn de maanden januari, februari en maart 2022 de maanden waarin omzetverlies moet zijn geleden. De referentieomzet-periode is afhankelijk van de datum waarop de onderneming is gestart.

De verplichtingen onder NOW-6 zijn ook vrijwel ongewijzigd vergeleken met NOW-5. Te denken valt aan de grenzen voor het aanleveren van de vereiste verklaringen van derden of accountants, de definities van het concernbegrip en de verplichtingen met betrekking tot het niet uitkeren van bonussen en dividenden.

Spelen de gewerkte uren binnen de NOW een rol?

Nee, voor de NOW is het aantal uren dat werknemers hebben gewerkt niet relevant. Dit is wel het geval bij de regeling omtrent Werktijdverkorting (WTV).

Hoe hoog is de tegemoetkoming op basis van de NOW?

NOW-6 geeft de werkgever een tegemoetkoming in de totale loonsom. Nu het maximale omzetverlies 90% bedraagt (ook als sprake is van bijvoorbeeld 100% omzetverlies) en de loonkostensubsidie 85% van het percentage aan omzetverlies is, zal de maximale tegemoetkoming 76,5% (85% van 90%) van de loonsom bedragen (bij het wegvallen van 80 tot 100% van de omzet). Stel dat de omzet voor 50% wegvalt, dan bedraagt de tegemoetkoming 42,5% (85% van 50%) van de totale loonsom.

Verder bedraagt het maximaal te vergoeden loon per werknemer, net als bij NOW-1 tot en met NOW-4, twee keer het maximum maandloon (hetgeen neerkomt op € 9.952,- bruto, uitgaande van het geldende maximum dagloon per januari 2022).

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming op basis van de NOW-6?

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot uitkeren ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Er geldt een beslistermijn van dertien weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Na de aanvraag zal het voorschot in drie termijnen worden uitbetaald door UWV. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de eerste betaling van het voorschot binnen twee à vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren.

Hoe weet ik wat mijn omzetdaling zal zijn?

Het omzetverlies dient te worden ingeschat. Het werkelijke omzetverlies kan uiteraard pas na afloop worden vastgesteld. Dat is de reden dat wordt gewerkt met een voorschot van 80%.

Moet een accountantsverklaring worden meegestuurd bij de aanvraag?

Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot vanaf € 125.000,-, een definitieve tegemoetkoming van vanaf € 125.000,- of bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau.

Indien geen accountantsverklaring is vereist, maar het voorschot of de definitieve tegemoetkoming meer bedraagt dan € 40.000,-, dan is een verklaring van een derde (bijv. administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie) vereist.

Hoe wordt de omzetdaling vastgesteld?

Er wordt uitgegaan van netto-omzet; de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting. Ontvangt een bedrijf andere opbrengsten dan uit verkoop, zoals bijvoorbeeld subsidies of renteopbrengsten, dan vallen deze opbrengsten ook onder het begrip omzet. Ook is er een regeling voor omzet gerelateerd aan wijzigingen in onderhanden projecten (zoals in de bouw), waarop nu niet nader zal worden ingegaan.

Bij het bepalen van de omzetdaling wordt onder NOW-6 de verwachte omzet in november en december 2021 vergeleken met de omzet in een eerdere periode (de 'referentieomzet-periode'). De referentie-omzetperiode in de NOW-6 wordt in beginsel berekend door de omzet van 2019 te delen door vier (in plaats van de omzet in 2019 gedeeld door zes, zoals in de NOW-5 het geval was). Voor starters en in geval van overnames geldt een afwijkende regeling.

Op de website van het UWV is een de 'Rekenhulp Omzetverlies' te vinden.

Als een werkgever onderdeel is van een concern, dan moet de omzet van de groep of de verbonden rechtspersonen tezamen worden opgegeven om te bepalen of aanspraak kan worden gemaakt op een tegemoetkoming. Iedere werkgever binnen een concern gebruikt dus dezelfde referentieomzet-periode en vergelijkt de verwachte omzet met de omzet uit die periode. Dit leidt ertoe dat voor iedere werkgever binnen de groep met hetzelfde percentage omzetverlies wordt gerekend (ook al wijkt dit af van de daadwerkelijke situatie van de individuele rechtspersonen). Heeft het concern minder dan 20% omzetverlies, dan is het mogelijk om de individuele werkmaatschappijen een loonkostensubsidie aan te laten vragen op basis van de omzetdaling van die werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid zijn extra voorwaarden verbonden.

Wat wordt verstaan onder loonsom?

NOW-6 geeft een tegemoetkoming voor de loonkosten over de maanden januari tot en met maart 2022. Daarbij wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen (sv-loon), vermeerderd met een forfaitaire opslag van 30% (in plaats van 40% zoals eerder gold) voor werkgeverslasten. Dit percentage is verlaagd omdat sinds 1 januari 2022 een aantal posten onder de loonsom vallen, waaronder het vakantiegeld.

Bij het berekenen van de hoogte van het voorschot kijkt het UWV naar de loonsom over een referentieperiode van één maand. Onder NOW-6 zal oktober 2021 als referentiemaand gelden. Na afloop van de regeling zal de loonkostensubsidie definitief worden vastgesteld. Bij de definitieve vaststelling van de loonkostensubsidie wordt de loonsom, zoals in aanmerking genomen voor het voorschot, vergeleken met de werkelijke loonsom in de maanden januari tot en met maart 2022.

Wat als de verwachte omzetdaling en/of loonkosten niet overeenkomen met de daadwerkelijke omzetdaling/loonkosten?

Bij de aanvraag wordt de hoogte van de te ontvangen loonkostensubsidie ingeschat op basis van de verwachte omzetdaling en de loonsom. Achteraf vindt de definitieve vaststelling van de hoogte van de loonkostensubsidie plaats. Daarbij wordt eerst een nacalculatie gedaan op basis van de werkelijke omzetdaling. De loonkostensubsidie kan door deze nacalculatie zowel hoger als lager uitvallen; hoger als de omzetdaling groter blijkt te zijn dan verwacht en lager als de omzetdaling minder blijkt te zijn dan verwacht. Mocht de totale loonsom lager zijn dan tijdens de referentiemaand, dan zal dit geen gevolgen hebben voor de hoogte van de loonkostensubsidie als sprake is van een loonsomdaling van maximaal 15% (net als bij NOW-5). Is de loonsomdaling groter dan 15%, dan zal er een (onevenredige) correctie plaatsvinden.

Wat gebeurt er als de werkgever failliet gaat tijdens de periode waarin een tegemoetkoming wordt verstrekt?

Hierover zijn geen specifieke regels opgenomen in de NOW-regeling. Wel staat in de toelichting op de NOW-regeling dat een verzoek om subsidieverlening wordt geweigerd als een werkgever failliet is verklaard dan wel aan de werkgever surseance van betaling is verleend.  

Wat zijn de gevolgen voor werknemers van de NOW?

Werknemers worden volledig doorbetaald en zullen geen WW-rechten opsouperen.

Wanneer moet ik de definitieve subsidievaststelling aanvragen?

Na een NOW-aanvraag wordt er een subsidievoorschot toegekend. Achteraf wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Hiervoor moet – per NOW-tijdvak – een aanvraag worden ingediend bij het UWV. De vaststelling van de definitieve subsidiebedragen kan worden aangevraagd in de volgende perioden:

  • NOW-1 (1e aanvraagperiode):               niet meer mogelijk.
  • NOW-2 (2e aanvraagperiode):               tot en met 31 maart 2022.
  • NOW-3.1 (3e aanvraagperiode):            tot en met 22 februari 2023.
  • NOW-3.2 (4e aanvraagperiode):            tot en met 22 februari 2023.
  • NOW-3.3 (5e aanvraagperiode):            tot en met 22 februari 2023.
  • NOW-4 (6e aanvraagperiode):               vanaf 31 maart 2022 tot en met 22 februari 2023 (datum onder voorbehoud).
  • NOW-5 (7e aanvraagperiode):               vanaf 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023 (datum onder voorbehoud.
  • NOW-6 (8e aanvraagperiode):               3 oktober 2022 tot en met 2 juni 2023 (datum onder voorbehoud).

1.2          Zelfstandigen

Wat is de noodmaatregel voor zelfstandigen?

De NOW geldt niet voor zelfstandigen. Informatie over de beschikbare steunmaatregelen en de daarvoor geldende voorwaarden is te vinden op Rijksoverheid.nl.

1.3          WW-premiedifferentiatie

Vanwege de coronacrisis moeten mijn werknemers veel overwerken. Heeft dit gevolgen voor de WW-premie?

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. In sommige sectoren, zoals de zorg, werken werknemers door het coronavirus meer over dan gebruikelijk. Om die reden is de regeling ten aanzien van overwerk over 2020 en 2021 voor alle werkgevers opgeschort. Sinds 2022 geldt deze regeling.

2             Overige veelgestelde vragen

2.1          Thuiswerken

Mag een werknemer worden verplicht thuis te werken?

Ja, thuiswerken is een redelijke instructie die een werkgever mag geven op de momenten dat dit in lijn is met het advies van de overheid. Bij vervallen of versoepeling van het thuiswerkadvies, kan een werkgever in veel gevallen redelijkerwijs niet meer van de werknemer verlangen dat volledig wordt thuisgewerkt.   

Kunnen werknemers die thuiswerken worden verplicht gebruik te maken van eigen kantoorbenodigdheden, zoals een laptop?

Indien geheel of gedeeltelijk thuiswerken structureel wordt, kan de werknemer van de werkgever verlangen dat alle zaken die nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden ter beschikking worden gesteld.

Daar komt bij dat de werkgever vanuit de Arbeidsomstandighedenwetgeving verplicht is te zorgen voor een goed (ergonomisch) ingerichte werkplek. Dat geldt ook voor de werkplek thuis als de werknemer thuis mag of moet werken.   

2.2          Recht op loondoorbetaling en vakantie

Wat geldt in zijn algemeenheid ten aanzien van het recht op loondoorbetaling?

Voorheen was een leidend beginsel ‘geen arbeid, geen loon’. Vanaf 1 januari 2020 is in de wet vastgelegd dat de werkgever bij niet-werken juist wél loon verschuldigd is, tenzij het niet-werken het gevolg is van een omstandigheid die voor risico van de werknemer dient te komen. Hierna komt een aantal concrete situaties aan de orde.

Heeft de werknemer recht op loon als het bedrijf tijdelijk sluit?

Een bedrijfssluiting ligt niet in de risicosfeer van de werknemer. Dan geldt de hoofdregel 'geen arbeid, wel loon'. De werkgever zal het loon moeten doorbetalen. 

Heeft een werknemer die op last of advies van de overheid in quarantaine / thuisisolatie zit recht op loon?

Quarantaine of thuisisolatie op last of advies van de overheid ligt niet in de risicosfeer van de werknemer. Dan geldt de hoofdregel 'geen arbeid, wel loon'. De werkgever zal het loon moeten doorbetalen. Overigens kan de werkgever wel van de werknemer verlangen om vanuit huis werkzaamheden te verrichten, uiteraard voor zover de werknemer zelf niet arbeidsongeschikt is.

Wat als de werknemer niet wil werken uit angst voor besmetting?

Als de werkgever al het nodige heeft gedaan om zijn werknemers (op kantoor of op locatie) te beschermen, dan is de vrees voor besmetting in principe geen reden om niet te werken. Als de werknemer om deze reden niet werkt, dan bestaat er geen recht op loon. Dit is uiteraard anders als de vrees van de werknemer reëel is (en de bedrijfsarts dit onderkent) of de werkgever niet of onvoldoende coronamaatregelen heeft getroffen. Dan geldt de hoofdregel 'geen arbeid, wel loon' en zal de werkgever het loon moeten doorbetalen.

Wat als de werknemer niet (thuis) kan werken vanwege een gebrek aan kinderopvang?

Dit is een ingewikkelde vraag. Werknemers die vanwege het sluiten van kinderopvang of school thuis moeten zijn in verband met hun zorgtaak en daardoor niet kunnen (thuis)werken, hebben kortdurend recht op calamiteitenverlof om in een oplossing te voorzien. Dit verlof is naar onze mening beperkt tot enkele dagen. Is er na afloop van die periode wél werk beschikbaar, maar komt de werknemer niet werken, dan zijn we van oordeel dat er geen recht bestaat op loon, ook al herkennen we dat er ook voor het tegendeel argumenten voorhanden zijn (en ook nog eens alle omstandigheden van het geval doorwegen).

Werkgevers doen er in deze situatie goed aan om met de betreffende werknemer in overleg te treden over een oplossing: dat kan bijvoorbeeld leiden tot een afspraak (dus met toestemming van de werknemer) om het vakantiesaldo aan te spreken of om de minderuren te registreren ter compensatie met overwerk in de toekomst.

Heeft een werknemer die niet kan werken vanwege een besmetting recht op loon?

Ja, deze werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte. Het is overigens aan de bedrijfsarts om vast te stellen of de werknemer daadwerkelijk ongeschikt is om zijn werk te verrichten. 

Wat als een werknemer afreist naar een risicogebied (reisadvies: oranje of rood) en niet tijdig kan terugkeren en/of na terugkomst niet vanuit huis kan werken maar wel preventief moet thuisblijven?

Indien een werknemer op vakantie gaat (dus: zonder noodzaak) naar een risicogebied (reisadvies: oranje of rood) en niet tijdig kan terugkeren dan wel na terugkomst in quarantaine moet zodat hij/zij niet kan werken, dan komt dit in beginsel voor zijn/haar risico. Dit betekent dat er geen recht op loon bestaat over de periode dat de werknemer niet kan werken. Eventueel kan de werknemer – in overleg met de werkgever – extra vakantie opnemen.

Wat als een werknemer afreist naar een gebied met een groen of geel reisadvies en dit tijdens zijn vakantie oranje of rood wordt?

Is de werknemer naar het buitenland gegaan toen er nog geen negatief reisadvies gold, dan ligt het niet in de risicosfeer van de werknemer dat hij/zij niet terug kan komen en/of na terugkomst thuis in quarantaine of thuisisolatie moet en daardoor niet kan werken. Dan geldt de hoofdregel 'geen arbeid, wel loon'. De werkgever zal het loon moeten doorbetalen. Wel geldt uiteraard dat de werknemer zich naar behoren zal moeten inspannen om terug te keren en/of alsnog (deels) thuis te kunnen werken. Het voorgaande zou anders kunnen zijn als voor vertrek van de werknemer al sterke signalen zijn dat het gele reisadvies wijzigt in een oranje of rood reisadvies.

Mag ik mijn werknemer verbieden om af te reizen naar een bepaald gebied? Indien de werknemer zijn vakantie al vóór coronatijd had geboekt, dien je als werkgever in dat geval een tegemoetkoming in de kosten te bieden?

De werkgever kan een werknemer in redelijkheid verbieden af te reizen naar een gebied met oranje ("alleen noodzakelijke reizen") of rood ("alle reizen ontraden") reisadvies. Wij verwachten dat dit niet het geval is voor reizen naar een gebied met een geel ("let op, veiligheidsrisico's") reisadvies, laat staan met een groen reisadvies ("geen bijzondere veiligheidsrisico's"). Mocht de werknemer zijn vakantie al hebben geboekt vóór het negatieve reisadvies en niet in aanmerking komen voor een kosteloze annulering of anderszins passende oplossing door een reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij, dan mag van de werkgever in redelijkheid worden verwacht (een deel van) de annuleringskosten voor zijn rekening te nemen. Gelet daarop is het de vraag of het in alle gevallen verstandig is om de werknemer een verbod op te leggen. De werkgever zou er ook voor kunnen kiezen om de werknemer te wijzen op het overheidsadvies en duidelijk te maken dat geen loon zal worden doorbetaald als de werknemer onverhoopt niet in staat zal zijn om terug te reizen (bijvoorbeeld vanwege een geannuleerde retourvlucht) en/of na terugkomst thuis in quarantaine of thuisisolatie moet en daardoor niet kan werken.

Kan een werknemer worden verplicht vakantiedagen op te nemen?

Nee, dit is niet mogelijk. Een werkgever kan een werknemer wel verzoeken om zoals gebruikelijk vakantie op te nemen. De werknemer kan dit weigeren.

Wat als werknemers vakantie opnemen zodra het werk weer aantrekt?

De hoofdregel is dat een werkgever de vakantie van een werknemer vaststelt conform de wensen van de werknemer. Over het algemeen zullen vakantie-aanvragen van een werknemer dus moeten worden goedgekeurd. Als de vakantie-aanvraag ziet op een periode waarin het werk net weer aantrekt of de verwachting is dat dit weer aantrekt, dan kan een werkgever kritisch zijn om te voorkomen dat er teveel werknemers tegelijk op vakantie zijn. Wij denken dat onder de huidige omstandigheden sprake kan zijn van een gewichtige reden om een vakantie-aanvraag voor een bepaalde periode af te keuren. Dit moet overigens per geval worden beoordeeld. 

Wat als de werknemer al een vakantie heeft gepland en het werk trekt plotseling aan?

De werkgever kan een reeds goedgekeurde vakantie na overleg met de werknemer wijzigen als daar gewichtige redenen voor zijn. Gedacht kan worden aan plotselinge drukte vanwege een spoedorder of de onmisbaarheid van een werknemer in verband met de plotselinge ziekte van diens vervanger. De werkgever moet dan wel de schade vergoeden die de werknemer hierdoor lijdt.

Mag een werknemer zijn vakantiedagen intrekken?

De wet voorziet niet in een regeling voor het intrekken van een vastgestelde vakantie door de werknemer. Als uitgangspunt geldt 'afspraak is afspraak', zodat de werknemer alleen met instemming van de werkgever zijn vakantiedagen zal mogen intrekken.

Onder omstandigheden kan een weigering van het intrekkingsverzoek echter in strijd komen met het goed werkgeverschap. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer daarvan sprake is en of de werknemer daarop al een beroep kan doen met het enkele argument dat hij niet daadwerkelijk van de vakantie kan genieten. Naar verwachting zal dit ook afhangen van het belang dat de werkgever erbij heeft om de werknemer aan zijn geplande vakantie te houden.

Moet een werkgever akkoord gaan met een verzoek van de werknemer om het ouderschapsverlof niet voort te zetten?

Wanneer een werknemer het verlof door onvoorziene omstandigheden niet kan opnemen of niet kan voortzetten, dan moet de werkgever in beginsel instemmen met een verzoek tot stopzetting. De werkgever mag dat alleen afwijzen als daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang bestaat.

Wij achten aannemelijk dat de maatregelen omtrent het coronavirus onvoorziene omstandigheden opleveren. De wet bepaalt dat de werkgever het ouderschapsverlof pas vier weken na het verzoek van de werknemer hoeft op te schorten c.q. stop te zetten. De werkgever heeft dan voldoende tijd om de nodige organisatorische maatregelen te treffen.

​​​​​​​3          Werkgever binnen de vitale infrastructuur

Moeten werknemers naar het werk komen als de werkgever werkzaam is binnen het vitale proces?

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale processen blijven functioneren, kunnen werkgevers binnen de vitale infrastructuur van hun werknemers verlangen dat zij naar het werk komen.

Mag een werkgever werkzaam binnen het vitale proces haar werknemers verbieden om af te reizen naar een gebied met een geel reisadvies ("let op, veiligheidsrisico's")?

Gelet op de bijzondere positie van werkgevers binnen de vitale infrastructuur, kan mogelijk van bepaalde onmisbare werknemers worden verlangd niet af te reizen naar een gebied met geel reisadvies. Dit zal per geval moeten worden beoordeeld. Indien een werknemer dan toch op vakantie gaat naar zo'n gebied, kan de werkgever overwegen maatregelen te nemen (zoals een waarschuwing of andere disciplinaire maatregel).  

​​​​​​​​​​​​​​4          Woon-werkverkeer

Mag ik de reiskostenvergoeding stopzetten als de werknemer thuiswerkt?

Als de werknemer een vaste netto reiskostenvergoeding ontvangt, dan zal dit over het algemeen geen arbeidsvoorwaarde zijn. Dit betekent dat de reiskostenvergoeding mag worden stopgezet als de werknemer geen reiskosten meer heeft omdat hij thuiswerkt. Fiscaal bezien, is het niet toegestaan om de netto reiskostenvergoeding langer dan 6 aaneensluitende weken door te betalen als de werknemer langdurig afwezig is. De Staatssecretaris van Financiën heeft echter bepaald dat in deze bijzondere situatie de werkgever de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wel mag doorbetalen. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2021. Onder omstandigheden moet de werkgever de reiskostenvergoeding zelfs doorbetalen, bijvoorbeeld als partijen afspraken hebben gemaakt die daartoe nopen of als de reiskostenvergoeding toch wel als arbeidsvoorwaarde kwalificeert. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de reiskosten gebruikelijk lager liggen dan de omvang van de vergoeding en het dus eigenlijk verkapt loon betreft.

NB. Vanaf 1 januari 2022 gelden er andere fiscale regels ten aanzien van de reiskostenvergoeding.

Wat als de werknemer niet met het openbaar vervoer wil reizen naar het werk?

De werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar vervoer naar het werk. Indien de werkgever gegronde redenen heeft om te verlangen dat de werknemer op het werk verschijnt, dan is de werknemer verplicht om te komen werken. Indien de werknemer niet met het openbaar vervoer wenst te reizen, doet de werkgever er goed aan om met de betreffende werknemer in overleg te treden over een oplossing, dat kan bijvoorbeeld leiden tot een afspraak over alternatief vervoer of een alternatieve werklocatie.

​​​​​​​5          Ziekte

Mag de werkgever aan een werknemer vragen zich ziek te melden?

Nee. De werkgever mag uiteraard wel van werknemers verlangen dat zij zich ziekmelden als daartoe aanleiding is. Ook in deze tijden dienen werknemers zich te houden aan het eventueel van toepassing zijnde verzuimprotocol. Het is vervolgens aan de bedrijfsarts om te beoordelen of de werknemer daadwerkelijk ziek is en recht heeft op loon.

Hoe kan ik aan mijn re-integratieverplichting voldoen als er geen werk voorhanden is?

In beginsel heeft de werkgever de verplichting om te re-integreren in passend werk. Dat kan dus ook ander werk zijn dan het eigen werk van de werknemer. Is echter ook geen passend werk beschikbaar, dan zal moeten worden gedacht aan re-integratie in het tweede spoor. In ieder geval is van belang om alle ontwikkelingen in het re-integratiedossier goed te blijven vastleggen.

Vanwege het coronavirus heeft het UWV een addendum op de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. In dit addendum geeft het UWV aan dat per geval vastgesteld zal worden of er gezien de bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden. Als het UWV voornemens is een loonsanctie op te leggen, dan zal zij deze eerst voorleggen aan de Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC). LLC waakt onder meer over de grenzen van redelijkheid in relatie tot Covid-19 en geeft het UWV een bindend advies. 

​​​​​​​6          Medezeggenschap

Wat zijn de rechten van de OR ten aanzien van NOW?

Naar onze mening valt het indienen van een aanvraag voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten niet onder het advies- en/of instemmingsrecht van de Wet op de ondernemingsraden. Wel is in de NOW-regeling de verplichting opgenomen om de OR, de personeelsvertegenwoordiging of bij gebreke daarvan de werknemers te informeren over de subsidieverlening.

Wat zijn de rechten van de OR indien in plaats van de NOW wordt gereorganiseerd?

Bij een ingrijpende reorganisatie ten gevolge van het coronavirus zal de OR een adviesrecht hebben.

Heeft de OR instemmingsrecht als het gaat om beleid rondom corona?

Ten aanzien van het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft de OR een instemmingsrecht. Nu beleid naar aanleiding van het coronavirus, zoals een thuiswerkbeleid, veelal tijdelijk van aard is, heeft de OR naar verwachting echter geen instemmingsrecht. Dat is uiteraard anders indien een regeling een permanent karakter draagt. De OR heeft verder uiteraard alle reguliere advies- en instemmingsrechten, denk bijvoorbeeld aan het geval dat tot een reorganisatie zou worden besloten.

​​​​​​​7          Pensioen

Kunnen werkgevers – die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen – uitstel van betaling van pensioenpremies krijgen?

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat pensioenuitvoerders de ondernemers die door de coronacrisis in acute geldproblemen verkeren zoveel mogelijk tegemoet zullen komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies, zo blijkt uit hun brief van 21 maart 2020. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal veelal maatwerk vereist zijn. Het kan zowel om sectorale maatregelen gaan, als ook om maatwerkafspraken met de eigen pensioenuitvoerder. Te denken valt aan het verruimen van betaaltermijnen, een minder strikt invorderingsbeleid of het treffen van een betalingsregeling. Hierover vindt op korte termijn overleg plaats tussen het Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken.

Een werkgever die aangesloten is bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds dient op grond van de wet bij betalingsonmacht tijdig een melding bij zijn pensioenfonds te doen. Schending van deze meldingsplicht leidt er doorgaans toe dat de bestuurders van de werkgever hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens het pensioenfonds voor onder meer de premieachterstand.

Kan de pensioenuitvoerder de pensioenopbouw stopzetten als de werkgever niet is staat is de premie te betalen?

Indien de werkgever in verzuim is met de betaling van de premies, geldt voor pensioenfondsen dat zij niet kunnen stoppen met de opbouw van pensioenaanspraken. Voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen ligt dit anders. Zij kunnen bij een premieachterstand de opbouw van pensioenaanspraken beëindigen, mits zij zich aantoonbaar hebben ingespannen om te innen. Het stopzetten kan niet eerder plaatsvinden dan nadat drie maanden zijn verstreken, volgend op een schriftelijke mededeling aan werkgever en deelnemers.

Zijn de pensioenpremies ook loonkosten die op basis van NOW voor vergoeding in aanmerking komen?

De pensioenpremies worden (deels) gecompenseerd door de NOW. Ze vallen niet onder het begrip ‘loonsom’ zoals gedefinieerd in de NOW, maar er is een forfaitaire opslag van 40% voor werkgeverslasten, die mede ziet op pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel).

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pieter Mantel
+31 30 25 95 552
pietermantel@vbk.nl