Omgevingsvergunningen

Veel kenmerken uit de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) keren terug op het gebied van de omgevingsvergunning. In de nieuwe wet kan met één omgevingsvergunning toestemming worden gegeven voor verschillende activiteiten. De initiatiefnemer is aan zet: hij bepaalt zelf voor welke activiteiten de vergunning wordt aangevraagd.

Wat verandert er?

Met ingang van de nieuwe Omgevingswet geldt dat een vergunningsaanvraag voortaan getoetst wordt op twee onderdelen. Het gaat hierbij om de technische toets aan normen van bouwkwaliteit en een ruimtelijke toets aan de regels van het omgevingsplan (''de knip'').

  • De technische vergunningsplicht geldt alleen wanneer dit in het Besluit bouwwerken leefomgeving (opvolger van het Bouwbesluit 2012) is geregeld. Deze regels zijn straks (op enkele uitzonderingen na) in het hele land hetzelfde.
  • De ruimtelijke toets (de omgevingsplanactiviteit) is afhankelijk van de regels in het omgevingsplan: gemeenten krijgen hier de regie en bepalen of een vergunningsplicht geldt.

Ook verandert de doorlooptijd van de procedure. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt vaker de reguliere voorbereidingsprocedure met een termijn van 8 weken. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een termijn van 26 weken. Een uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt in principe straks alleen voor bepaalde activiteiten, zoals rijksmonumenten, de zwaardere industrie of wanneer een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Daarnaast wordt de lex silencio positivo afgeschaft. Dit is de vergunning die je (van rechtswege) krijgt bij termijnoverschrijding van de reguliere beslistermijn.

Wat zijn de consequenties?

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning die op of na de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet ingediend wordt zal behandeld worden volgens het nieuwe recht. Voor aanvragen die vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ingediend blijven de oude regels van de Wabo van toepassing. Gemeenten moeten daarom in 2022 zorgen dat ze er klaar voor zijn om nog een tijd vergunningaanvragen te behandelen onder zowel het nieuwe recht als het oude recht. Initiatiefnemers moeten bedenken of het voor projecten die dit jaar op stapel staan verstandig is om een aanvraag nog onder oud recht in te dienen of het nieuwe recht af te wachten: afstemming met de gemeenten is daarbij cruciaal.

Vergunningen die onder het oude recht zijn verleend, gelden als omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Weet u of het voor u gunstiger is om nu al een vergunning aan te vragen voor uw nieuwe bouwproject of pas na 2022? En bent u op de hoogte over de impact van de nieuwe wet op uw (aankomende) plannen?  De advocaten van het team Omgevingsrecht denken graag met u mee!