Omgevingsplan

Het omgevingsplan is de vervanger van het bestemmingsplan, maar dan breder omdat ook regels uit lokale verordeningen en milieuregels zoals over geur en geluid hierin worden opgenomen. Er komt één omgevingsplan per gemeente die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Net als nu bij een bestemmingsplan staat beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open tegen vaststelling van het omgevingsplan.

Wat verandert er?

  • Er komt één omgevingsplan per gemeente
  • Een omgevingsplan bevat meer soorten regels dan een bestemmingsplan en mag ook gebodsbepalingen bevatten
  • De gemeenteraad kan de bevoegdheid om delen van het omgevingsplan vast te stellen, delegeren aan het college van B&W
  • Er geldt straks geen actualisatieverplichting meer: anders dan onder de oude wet hoeft de gemeenteraad niet elke tien jaar het omgevingsplan te herzien
  • Tot 2029 geldt: als de gemeente nog geen omgevingsplan heeft opgesteld is het omgevingsplan van rechtswege van toepassing

Wat zijn de consequenties?

Het omgevingsplan biedt kansen voor gemeenten. Per gemeente wordt in het omgevingsplan – meer dan nu het geval is – bepaald wat men wel en niet wil. Dat betekent ook dat er op lokaal niveau meer ruimte komt voor eigen regels. Gemeenten zouden ook meer kunnen werken met open normen. Aan de ene kant zou hierdoor ruimte kunnen ontstaan voor initiatieven uit de markt om deze open normen in te vullen. Dit biedt kansen voor de bouw, ondernemers en vastgoedontwikkelaars. Aan de andere kant kan dit ook onzekerheid met zich brengen voor landelijk opererende bedrijven: zij moeten – nog meer dan nu het geval is – rekening houden met verschillende lokale regels.

Daarnaast beschikken gemeenten vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet over een omgevingsplan van rechtswege. Dit zijn regels die automatisch geldig zijn tot 2029, zolang de gemeente nog geen omgevingsplan heeft opgesteld. In het omgevingsplan van rechtswege zijn alle oude gemeentelijke bestemmingsplannen opgenomen. Daarnaast 'krijgt' elke gemeente ook een grote set aan regels van het Rijk: de ''bruidsschat''. Voor gemeenten is het belangrijk de bruidsschat te analyseren, te implementeren en te weten hoe met de regels van de bruidsschat moet worden omgegaan.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De advocaten van het team Omgevingsrecht volgen de ontwikkelingen over de Omgevingswet op de voet. We ondersteunen overheden bij de implementatie en denken graag mee met initiatiefnemers. We verzorgen cursussen over de wetswijziging en delen onze kennis onder meer via speciale seminars en onze publicaties over de Omgevingswet.

Deelonderwerpen Omgevingsplan & Omgevingsvergunningen