Aanvullingswet natuur

De huidige regels van het natuurbeschermingsrecht uit de Wet natuurbescherming gaan via de Aanvullingswet natuur over in het stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet beschikt daarmee over de bevoegdheden om regels te stellen en maatregelen te treffen voor de bescherming van de natuur. Weet u welke veranderingen de nieuwe Aanvullingswet natuur met zich brengt en welke impact dit heeft op uw organisatie en de natuurgebieden in uw omgeving?

Natuur in de Omgevingswet

In de Omgevingswet wordt het belang van natuur als onderdeel van de fysieke leefomgeving geregeld. De wet borgt de bescherming van natuurkwaliteiten, zoals aangewezen Natura 2000-gebieden en van (daar) in het wild voorkomende flora en fauna.

Wat verandert er in 2023

Door de Omgevingswet ontstaat een grote verandering in de systematiek van de wetgeving. De opbouw en structuur van de Omgevingswet zorgt ervoor dat het stellen van specifieke regels, via het Aanvullingsbesluit natuur, wordt gedelegeerd naar algemene maatregelen van bestuur. De meeste inhoudelijke regels over natuurbescherming komen daardoor, ingedeeld naar doelgroep, terecht in een van de volgende drie besluiten:

  • Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal)
  • Besluit Kwaliteit Leefomgeving
  • Omgevingsbesluit

In tegenstelling tot de huidige situatie, is straks dus niet meer sprake van één wet waarin alle regels voor bescherming van natuurwaarden zijn te vinden. Wie straks bijvoorbeeld iets wil weten over zijn zorgplicht, voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is (in plaats van ontheffingen, vrijstellingen of zogenoemde natuurvergunningen onder het huidige recht) en welke termijnen daarvoor gelden, moet onder de Omgevingswet dus behoorlijk zoeken naar de relevante regels. Een hele uitdaging.

Wat verandert niet in 2023

Het is de bedoeling dat het huidige normenkader, de instrumenten en de bevoegdheidsverdeling voor het natuurbeschermingsrecht ongewijzigd overgaan in de Omgevingswet, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan het beschermingsniveau zoals wij dat nu kennen. De overgang van de regels over de bescherming van de natuur geschiedt dus beleidsneutraal. Dit komt doordat een groot deel van de regels in de huidige Wet natuurbescherming direct voortvloeien uit Europese en internationale verplichtingen, zoals de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn. De Omgevingswet moet ook aan die Europese en internationale verplichtingen voldoen.

Wat zijn consequenties van de Aanvullingswet natuur?

Zoals gezegd staan de regels voor de bescherming van de natuur, straks verspreid over allerlei wet- en regelgeving. Dat zorgt voor een behoorlijke zoektocht voor zowel burgers als bevoegde gezagen.

Bevoegde gezagen als provincies en gemeenten moeten bovendien anders dan voorheen, het natuurbelang al in een vroegtijdig stadium bij visie-, beleids- en besluitvorming betrekken. Gemeenten moeten bijvoorbeeld een omgevingsvisie opstellen, die ook inzicht zal moeten verschaffen in het lokale beleid ten aanzien van natuur en landschap.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Weet u al waar u de regels kunt vinden die betrekking hebben op uw situatie? Of waar u als gemeente rekening mee moet houden bij het opstellen van een omgevingsvisie?

Wij maken u graag wegwijs in de nieuwe regelgeving en denken met plezier mee over hoe natuur een plek heeft of kan krijgen in uw omgeving.