Onteigening

Onteigening is ontneming van eigendom ten bate van de onteigenaar, meestal de overheid, in het algemeen belang. Bij onteigening wordt de eigendom van de daartoe aangewezen met alles wat zich daarop bevindt, ontnomen.  Uitgangspunt is dat degene die wordt onteigend, volledig schadeloos wordt gesteld. Iedere schade die een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van de onteigening, dient te worden vergoed.

Wat verandert er?

Door onteigening integraal onderdeel te laten zijn van de nieuwe Omgevingswet zullen procedures rond onteigening beter aansluiten bij procedures in het omgevingsrecht. Belangrijke wijzigingen zijn:

  • De Kroon wijst niet langer bij Koninklijk Besluit de te onteigenen onroerende zaken aan.  Gemeenten, waterschappen, provincies en ministers krijgen zelf de bevoegdheid om de onteigeningsbeschikking te nemen
  • De verschillende onteigeningstitels komen te vervallen. Voortaan vindt onteigening plaats "in het belang van ontwikkeling, gebruik of beheer van de fysieke leefomgeving"
  • De onteigeningsbeschikking wordt altijd getoetst door de bestuursrechter, ook als er geen beroep tegen de onteigeningsbeschikkingsbeschikking is ingesteld
  • Tegen de onteigeningbeschikking staat beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter open
  • Afscheid wordt genomen van de Kroon-procedure, met mogelijkheid van beroep bij de rechtbank en cassatie bij de Hoge Raad

Wat zijn de consequenties?

In de bestuursrechtelijke procedure vindt de toets van de onteigeningsbeschikking plaats. De schadeloosstelling vindt voortaan plaats in een separate civiele procedure. Daarnaast vindt de onteigening voortaan plaats op naam van een gemeente, waterschap, provincie of de Staat. Er is dan ook geen rol meer voor de Kroon.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u weten hoe de nieuwe schadeloosstellingsprocedure of de bestuursrechtelijke procedure verloopt?  Staat u op het punt om onteigend te worden of gaat u onteigenen? Wij hebben ruime ervaring in het onteigeningsrecht en staan u graag bij.