Herverkaveling & Kavelruil

Herverkaveling is een maatregel die kan worden opgenomen in een inrichtingsbesluit. Herverkaveling betekent dat onroerende zaken worden samengevoegd, herverdeeld in nieuwe kavels en in nieuwe eigendomsverhoudingen worden toegewezen aan de huidige eigenaren. Herverkaveling wordt door de overheid opgelegd.

Kavelruil is een vorm van herverkaveling waarbij minimaal drie partijen onroerende zaken ruilen. Partijen sluiten daartoe een kavelruilovereenkomst. De bijbehorende kavelruilakte wordt ingeschreven in de openbare registers. Verschil met herverkaveling is dat kavelruil niet door de overheid wordt opgelegd, maar op vrijwillige basis plaatsvindt.  

Wat verandert er?

De veranderingen zijn te vinden op het gebied van kavelruil.

  • Kavelruil wordt mogelijk in stedelijk gebied. De werkingssfeer van kavelruil is dus niet langer beperkt tot landelijk gebied
  • Voortaan kan ook een appartementsrecht in een kavelruil worden geruild

Wat zijn de consequenties?

In de Omgevingswet wordt kavelruil ook in stedelijk gebied mogelijk. Dit biedt mogelijkheden. De voorgestelde regeling voor kavelruil is relevant in het geval partijen hun plannen zoveel mogelijk zelfstandig willen uitvoeren en waarbij de kosten van het oprichten van een vennootschap niet opwegen tegen de baten. De regeling zal dus met name toegepast worden bij kleinschalige projecten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u weten hoe u kavelruil kunt regelen? Of wordt u met herverkaveling geconfronteerd?  Wij helpen u graag.