ESG & Milieu

De milieufactor (“E”) uit het begrip ESG is geen vastomlijnd begrip. Kort samengevat gaat het bij deze factor om de vraag hoe een onderneming haar bijdrage levert aan, en presenteert op, het gebied van milieu-uitdagingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de CO2-uitstoot, de energietransitie, duurzaamheid en compliance met betrekking tot milieuwetgeving.

De aandacht voor de milieufactor is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Illustratief hiervoor is de zaak die milieudefensie tegen Shell aanspande om het bedrijf te dwingen de CO2-emissies sneller te verlagen. En met succes. De rechter bepaalde dat Shell eind 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 2019 met 45 procent moet hebben teruggebracht en beoordeelde het klimaatbeleid van het beleid als te weinig concreet. Kortom, de milieufactor is al lang niet meer een specialistisch onderwerp, maar vormt voor ieder bedrijf inmiddels een wezenlijk aandachtspunt van de bedrijfsvoering en het ESG beleid binnen ondernemingen.

Waar moet u op letten bij ESG & Milieu?

Naast bestaande verplichtingen voor ondernemingen op het gebied van het milieurecht, denk bijvoorbeeld aan het verplichte energielabel en de energiebesparingsplicht, gaan er aanvullende verplichtingen gelden op het gebied van ESG. Zo geldt bijvoorbeeld op grond van de Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD") dat steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht moeten rapporteren over de impact van hun bedrijf op, kort samengevat, de mens en het klimaat. Bedrijven dienen dat te doen aan de hand van vergaande Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging (ESRS). Kortom: ESG vormt (steeds meer) een integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid. Het bestuursverslag van onderneming zal te aanzien van de milieufactor met veel interesse door verschillende partijen worden gelezen. Denk aan investeerders die wensen te investeren in duurzame ondernemingen of aan critici die vinden dat de (energie) transitie van een onderneming niet snel genoeg gaat.   

Praktische tips

Ondernemingen zullen de milieufactor (nog meer) moeten integreren in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het is voor bedrijven dan ook van groot belang om te weten of, en hoe, zij kunnen voldoen aan de ESG-normen en op welke wijze hierover in het bestuursverslag dient te worden gerapporteerd. De CSRD biedt het bedrijfsleven al enige handvatten ten aanzien van de rapportageverplichtingen. De Europese standaarden voor duurzaamheidsverslagging (ESRS) zullen bij de rapportageverplichting in acht moeten worden genomen.

Wat kan Van Benthem & Keulen voor u betekenen?

De milieufactor is een relevant en actueel thema, binnen welk rechtsgebied de laatste tijd steeds meer regelgeving is gaan gelden voor bedrijven. Bovendien geldt dat rapportages over duurzaamheid niet langer meer vrijblijvend zijn ondernemingen. Verslaglegging hierover in het bestuursverslag dient dan ook op zorgvuldige wijze plaats te vinden. Het is van belang dat ondernemingen intern awareness creëren over dit onderwerp.

Van Benthem & Keulen blijft de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet monitoren en u hierover informeren. Verder denken wij graag met u mee, bijvoorbeeld op het gebied van de rapportageverplichtingen in het kader van de ESG.