Thema Coronavirus VBK

Coronavirus: Zorg

Zorginstellingen in de crisis

De coronacrisis vraagt het uiterste van zorginstellingen en hun medewerkers. Instellingen die zorg bieden aan mensen die besmet zijn of een verhoogd risico lopen om besmet te raken, moeten te midden van dreigende tekorten in hoog tempo oplossingen vinden voor allerlei vraagstukken op het gebied van logistiek en patiëntveiligheid. Instellingen die electieve zorg leveren en uit voorzorg hebben afgeschaald, worden geconfronteerd met vragen van heel andere aard, bijvoorbeeld ten aanzien van de bedrijfseconomische continuïteit. Dit alles heeft grote impact. Niet alleen op de patiëntenzorg, maar bijvoorbeeld ook op productie- en plafondafspraken met zorgverzekeraars, op de inhuur van personeel, de inkoop van hulpmiddelen en op de compliance met zorgwetgeving.

In onderstaande Q&A helpen we zorginstellingen graag met tips en antwoorden op de meest prangende vragen die wij van onze cliënten krijgen. Deze tips en antwoorden worden regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen en inzichten.

Praktische tips

  • Leg de primaire focus op de veiligheid van patiënten & werknemers en het waarborgen van de continuïteit van (spoed)zorg.
  • Monitor beschikbaarheid van werkkapitaal tijdens de Corona-crisis voor de continuïteit. Neem tijdig maatregelen zoals toereikende bevoorschotting van de zorgverzekeraars, aanvullende kredietfaciliteiten en (waar mogelijk) uitstel van betaling aan leveranciers en arbeidstijdverkorting voor werknemer die tijdelijk niet kunnen worden ingezet.
  • Informeer interne en externe stakeholders proactief over ingrijpende maatregelen en knelpunten. Denk daarbij aan de RvT of RvC, de OR, de CR, zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken, IGJ en de NZa.
  • Inventariseer welke (bedrijfsschade)verzekeringen de instelling heeft afgesloten en ga na of bepaalde bedrijfsschade/werkgeversschade onder de verzekerde dekking valt. Meld u tijdig bij de verzekeraar indien u meent dat bepaalde schade onder de verzekerde dekking valt.
  • Minimaliseer aansprakelijkheidsrisico’s van de instelling tegen derden door hen goed en tijdig te informeren wanneer hun belangen geraakt (dreigen) te worden of onvermijdelijke inbreuken op bepaalde vrijheidsrechten noodzakelijk zijn. Tijdigheid en volledigheid van communicatie beperkt uw risico’s en stelt derden op hun beurt in staat zelf ook schade beperkende maatregelen te nemen.
  • Maak tijdig gebruik van de regelingen en maatregelen die de overheid treft om zorginstellingen en (zorg)ondernemers tegemoet te komen. Documenteer extra werkzaamheden en kosten en/of gederfde inkomsten goed zodat die naderhand kunnen worden aangetoond.