Thema Coronavirus VBK

Coronavirus: Sociaal Domein: Wmo & Jeugdhulp en de crisismaatregelen

De uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde maatregelen hebben impact op het gemeentelijk Wmo- en jeugdbeleid en de uitvoering daarvan. Zowel gemeenten als zorgaanbieders begeven zich door deze situatie op onbekend terrein en dit stelt hen voor een aantal urgente problemen: Hoe kunnen gemeenten en zorgaanbieders de levering van adequate zorg blijven garanderen en moeten gemeenten zorgaanbieders met wie ze een contract hebben blijven betalen, ook wanneer er slechts een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd? Wij geven inzicht in de meest voorkomende vragen en ontwikkelingen rond het coronavirus in het sociaal domein.

Praktische tips

  • Door de maatregelen die zijn ingevoerd met het oog op het coronacrisis kan de geïndiceerde zorg niet door alle zorgaanbieders worden uitgevoerd. Gezien het belang van de continuïteit van de hulpverlening ligt het voor de hand dat de gemeenten en zorgaanbieders allereerst in overleg treden over alternatieve wijze waarop de nodige hulpverlening kan worden geleverd en welke vergoeding hiervoor wordt verkregen. Om discussie over de rechtmatigheid en doelmatigheid achteraf te voorkomen adviseren wij deze afspraken vast te leggen in een addendum bij de overeenkomst).
  • Gemeenten zijn gehouden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en dienen zich hieraan, te houden bij maken van gewijzigde afspraken. Het gelijkheidsbeginsel brengt bijvoorbeeld mee dat gemeenten zorgaanbieders met gelijke contracten niet verschillend mogen gaan behandelden.
    Om die reden adviseren wij gemeenten vuistregels (of beleid) te creëren waarin wordt vastgelegd onder welke omstandigheden flexibeler wordt omgegaan met de vergoeding voor geïndiceerde hulpverlening. Indien de zorgaanbieder de hulpverlening of ondersteuning op geen enkele wijze kan leveren zijn gemeenten contractueel niet gehouden de bekostiging te continueren. Zorgaanbieders die in een dergelijke situatie terecht komen adviseren wij dit direct te melden bij de gemeenten waarin zij werkzaam zijn. Gemeenten die zorgaanbieders met het oog op de coronacrisis willen compenseren dienen rekening te houden met de geldende staatssteunregels.