Thema Coronavirus VBK

Coronavirus: Bestuursrecht & Overheid

De coronacrisis heeft niet alleen invloed op het handelen en de besluitvorming van overheden, maar ook bedrijven zullen de consequenties van de coronacrisis ervaren. Zowel voor overheden als voor bedrijven is het dan ook van belang kennis te nemen van deze consequenties. De vragen en dilemma’s spitsen zich toe op continuering en bekostiging van maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp. Daarnaast rijzen door de crisismaatregelen veel bestuursrechtelijke vragen over lopende procedures, besluitvorming en (vergunning)aanvragen, onder meer op het terrein van het omgevingsrecht maar ook in lopende aanbestedingsprocedures. Wij hebben de meest voorkomende vragen en praktische tips per deelonderwerp voor u uitgewerkt.

Via onderstaande hyperlinks vindt u tevens meer informatie over het aanbestedingsrecht, sociaal domein en het coronavirus:

Aanbestedingsrecht in de crisistijd
Sociaal Domein: WMO & Jeugdhulp en de crisismaatregelen

Praktische tips voor bedrijven

  • Houd  onverkort de termijnen voor het maken bezwaar en beroep in de gaten en dien bij twijfel altijd binnen zes weken in ieder geval pro forma bezwaar of pro forma beroep in en verzoek om uitstel voor het aanvullen van de bezwaar- of beroepsgronden indien u daar door omstandigheden op dit moment niet toe in de gelegenheid bent. Motiveer uw uitstelverzoek en vraag om een ontvangstbevestiging. Let op: bij besluiten die vallen onder de Crisis- en herstelwet heeft u deze (pro forma) mogelijkheden niet.
  • Indien u een termijn heeft gekregen voor het aanvullen van gronden (bewaar of beroep) maar u bent door omstandigheden niet in de gelegenheid, vraag het bestuursorgaan (in bezwaar) of de bestuursrechter (in beroep)  tijdig om nader uitstel. Zekerheidshalve kunt u een of twee kort omschreven bezwaar- of beroepsgronden formuleren om te voorkomen dat u de termijn voor het aanvullen van de gronden laat verstrijken. U heeft in beginsel daarna tot 11 dagen voor de (hoor)zitting de tijd om uw bezwaar- of beroepsgronden alsnog aan te vullen.
  • Vraag altijd om schriftelijke bevestiging van telefonisch gemaakte afspraken over opschorting of uitstel van termijnen. Indien u daarvan geen ontvangstbevestiging krijgt, bevestig dan altijd zelf eenzijdig de gemaakte afspraken per brief en/of e-mail en bezwaar deze correspondentie in uw eigen dossier.

Praktische tips voor bestuursorganen

  • Indien u als gevolg van de coronacrisis niet in de gelegenheid bent om tijdig besluiten te nemen dan kunt u in voorkomende gevallen met een beroep op overmacht (art. 4:15 lid 2 suc c Awb) de beslistermijn opschorten. Maak tijdig en gemotiveerd gebruik van die mogelijkheid. Feiten en omstandigheden die tot een gerechtvaardigde overmachtssituatie kunnen leiden zijn bijvoorbeeld uitval van capaciteit door ziekte van ambtenaren, geen onderzoek op locatie mogelijk etc.
  • Indien op grote schaal besluiten van grote aantallen burgers of bedrijven moeten worden opgeschort onderzoek dan de mogelijkheid om in plaats van persoonlijke berichtgeving te kiezen voor algemene openbare kennisgeving in bijvoorbeeld Provincieblad of Gemeenteblad, in combinatie met kennisgeving in bijvoorbeeld lokale krant. Dit kan onder bepaalde voorwaarden en onder bijzondere omstandigheden mogelijk een oplossing zijn.
  • Bij belastende besluiten, bijvoorbeeld boetebesluit, moeten burgers of bedrijven in de gelegenheid worden gesteld mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze te geven. Indien de belanghebbende graag een mondelinge zienswijze wil geven, dan kunt u dit ook telefonisch of via een videocall doen. Communiceer daarover tijdig en duidelijk met de betrokken belanghebbenden.