Over een ongegronde opschorting die geen tekortkoming was, maar wel leidde tot vergoeding van genoten voordeel

02-10-2018

In het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 2018 nummer 34, schreef Gert Jan Boeve het artikel ‘Over een ongegronde opschorting die geen tekortkoming was, maar wel leidde tot vergoeding van genoten voordeel’.

In deze bijdrage gaat Gert Jan nader in op het arrest CIA/Heredium. In de casus die aan de orde was in dit arrest kwam achteraf vast te staan dat CIA geen tegenvordering op Heredium had. CIA had de betaling van de vordering van Heredium daarom ongegrond opgeschort. Toch was CIA niet schadeplichtig jegens Heredium. Contractsuitleg leidde tot het oordeel dat het niet nakomen van de betalingsverplichting geen toerekenbare tekortkoming van CIA was. Desondanks diende CIA wel het door de opschorting genoten voordeel te vergoeden aan Heredium.

Schrijf-/uitlegtip: kom overeen/stel vast in welke omstandigheden (voor alsnog) niet behoeft te worden betaald. De vordering is dan niet opeisbaar, zodat de betaling daarvan niet behoeft te worden opgeschort.

Download als pdf

Specialist(en)