Nog eens: kwijting versus kwijtschelding

12-05-2020

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2020/34, schreef Gert Jan Boeve het artikel “Nog eens: kwijting versus kwijtschelding”.

Een recent arrest van de Hoge Raad gaf aanleiding nog eens stil te staan bij het onderscheid tussen kwijting en kwijtschelding. Eerder verscheen in Bedrijfsjuridische berichten een bijdrage van kantoorgenoot, Marcel Ruygvoorn, (Bb 2018/73) over de vraag wat geldt indien blijkt dat de schuldeiser zich bij het verlenen van de kwijting had vergist en dat de schuld ten aanzien waarvan hij kwijting verleende nog niet helemaal gedelgd was.

In het in deze bijdrage besproken arrest gaat het tevens over de vraag naar de reikwijdte van een verleende kwijting: in hoeverre dient onder het in het kwijtingsbeding genoemde ‘al zijn verplichtingen ingevolge het Huurcontract’ ook te worden begrepen een eventueel vorderingsrecht uit hoofde van onverschuldigde betaling en, wanneer dat zo is, is die dan kwijtgescholden?

Download in pdf

Specialist(en)