Motivering van een proceskostenveroordeling ad € 157.253,62

06-12-2016

Op verzoek schreef Gert Jan Boeve in Magna Charta Magazine (december 2016, p. 27 e.v.) naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2009 (NJ 2009/234, m.nt. S.F.M. Wortmann) een artikel over een proceskostenveroordeling ad € 157.253,62.

De hoogte van de proceskostenveroordeling zal de rechter doorgaans begroten aan de hand van het (forfaitaire) Liquidatietarief. Daartoe is hij echter niet verplicht. De rechter kan de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij ook veroordelen in (een deel van) de werkelijke proceskosten. De feitelijke beslissing van de proceskostenveroordeling behoeft de rechter in beginsel zelfs niet te motiveren. Wanneer de rechter wel gehouden is zijn beslissing te motiveren, dan dient die motivering begrijpelijk, controleerbaar en aanvaardbaar te zijn.

Download in pdf

Specialist(en)