Kabels en leidingen: een uniforme regeling gewenst?

04-06-2018

In De Gemeentestem aflevering 7472 van juni 2018 (Gst. 2018/67) schreef Monique Rus-van der Velde, samen met voormalig collega Frank Mulder, het artikel ‘Kabels en leidingen: een uniforme regeling gewenst?’.

In dit artikel bespreken Monique en Frank de verschillende manieren waarop het leggen en verleggen van kabels en leidingen in Nederland is geregeld, zowel waar het gaat om de grondslag voor het liggen als waar het betreft de wijze waarop compensatie in geval van (gedwongen) verlegging van kabels en leidingen aan de orde is. Ook gaan zij in op de vraag of en zo ja welke gevolgen de inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten heeft voor de bestaande nadeelcompensatieregelingen en besteden zij aandacht aan de vraag of de Omgevingswet verbetering brengt in de thans bestaande situatie. Zij sluiten af met enige gedachten over een mogelijke oplossing voor deze versnippering van regelgeving.

Download als pdf

Specialist(en)