Decharge nader beschouwd

14-05-2011

In Bundel 2010/2011 van de Vereniging Jaarrekeningenrecht, schreef Christian Huiskes het hoofdstuk “Decharge nader beschouwd” (hoofdstuk 12, pgn. 197 e.v.). 

De vaststelling van de jaarrekening en de dechargering van bestuurders en commissarissen waren lage tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van oudsher gold, al dan niet op basis van een uitdrukkelijk daartoe strekkende statutaire bepaling, dat de enkele vaststelling van de jaarrekening tevens een kwijting of decharge inhield aan bestuurders en commissarissen voor het door hen gevoerde beleid respectievelijk het door hen uitgeoefende toezicht op dat beleid, tenzij de algemene vergadering bij de vaststelling van de jaarrekening op dat punt een voorbehoud maakte. Eind 2001 kwam aan die koppeling een einde, toen wettelijk werd vastgelegd dat de vaststelling van de jaarrekening niet langer zou strekken tot een decharge aan bestuurders of commissarissen. Werd een besluit omtrent decharge gewenst, dan moest dat voortaan afzonderlijk worden geagendeerd? Nu ziet het er naar uit dat deze ‘ontkoppeling’ weer ongedaan zal worden gemaakt ten aanzien van besloten vennootschappen, waarin alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn. 

Download als pdf

Specialist(en)