Battle of forms bij internationale koop van roerende zaken

06-12-2019

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2019/95 schreef Gert Jan Boeve het artikel “Battle of forms bij internationale koop van roerende zaken”.

In het geval contracterende partijen in het aanbod en de aanvaarding van dat aanbod ieder verwijzen naar de toepasselijkheid van een eigen set algemene voorwaarden, rijst de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Naar Nederlands recht dient deze vraag over de zogeheten ‘battle of forms’ te worden beantwoord aan de hand van de ‘first shot rule’. De CISG Advisory Council gaat voor het Weens Koopverdrag echter uit van de ‘knock out rule’. In deze bijdrage worden beide kort behandeld. Aan het slot is een voorbeeld van een afwijzing als bedoeld in art. 6:225 lid 3 BW opgenomen.

Download als pdf

Specialist(en)