×

PRIVACY STATEMENT SOLLICITANTEN EN STUDENTEN

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens als sollicitant bij Van Benthem & Keulen B.V., gevestigd te Archimedeslaan 61 (3584 BA) Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30241317, (hierna: “Van Benthem & Keulen”, “wij” of “ons”). Van Benthem & Keulen zet zich in voor de bescherming van de privacy van sollicitanten en studenten. Deze persoonsgegevens worden door ons conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en overige toepasselijke wet- en regelgeving verzameld en verwerkt.

Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens Van Benthem & Keulen verzamelt in het kader van een sollicitatie of studentenactiviteit, hoe met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten in verband hiermee aan u toekomen.

1.     Persoonsgegevens en doeleinden

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Waarvoor verwerkt Van Benthem & Keulen uw persoonsgegevens?

Van Benthem & Keulen verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan op grond van de AVG. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

Sollicitatieprocedure

Om contact met u op te nemen en te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure en om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarnaar u solliciteert, verzamelen we de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt waaronder: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, CV, cijferlijst, opleiding, kopie diploma’s, getuigschriften, stagebeoordelingen. Van Benthem & Keulen heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat we zonder deze gegevens niet kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie en/of u kunnen berichten over het verloop van de sollicitatieprocedure.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is geen noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we niet beoordelen of u geschikt bent voor de functie.

Studentenactiviteiten

Via de Website kunt u zich opgeven voor studentenactiviteiten zoals een kantoorbezoek, Legal Lunch en de Meesterdagen. Wij vragen u onder meer om uw naam, contactgegevens, CV, motivatiebrief, cijferlijst, eventueel stagebeoordelingen en de praktijkgroep waar u interesse in heeft op te geven. Van Benthem & Keulen heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6 lid 1 (f) om contact met u op te nemen en te onderhouden en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het kantoorbezoek, Legal Lunch en de Meesterdagen.

Daarnaast kunnen we na afloop van een kantoorbezoek, Legal Lunch, de Meesterdagen of een andere studentenactiviteit uw gegevens bewaren om deze in de toekomst eventueel te gebruiken om u te benaderen in het kader van vacatures, stages en andere studentenactiviteiten.

Indien u geselecteerd wordt om deel te nemen aan de Meesterdagen kunnen we u om aanvullende informatie vragen voor de organisatie. Wij zullen u hier dan apart over informeren.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u echter niet deelnemen aan het evenementen.

Studentstage

Via de website kunt u zich opgeven voor een studentstage bij ons kantoor. Hiervoor ontvangen wij graag uw naam, contactgegevens, CV, motivatiebrief, cijferlijst en eventuele interesse in een focusstage bij een bepaalde praktijkgroep. Van Benthem & Keulen heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6 lid 1 (f) om contact met u op te nemen en te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure en om te beoordelen of u geschikt bent voor een studentstage bij ons op kantoor.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is geen noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u niet geselecteerd worden voor een studentstage.

2.     Met wie deelt Van Benthem & Keulen persoonsgegevens?

Van Benthem & Keulen kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van het verzamelen en verwerken van sollicitantengegevens. Deze derden zijn verwerkers van Van Benthem & Keulen en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van Van Benthem & Keulen en voor geen enkel ander doel.

Daarnaast kunnen wij u gegevens verstrekken aan dienstverleners die wij inzetten in het kader van de organisatie van de studentenactiviteiten, zoals een cateraar of reisorganisatie.

Van Benthem & Keulen zal uw persoonsgegevens in principe niet doorgeven aan derden die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit noodzakelijk is voor de organisatie van de Meesterdagen, bijvoorbeeld aan een hotel buiten de EER. In dat geval zal Van Benthem & Keulen u hierover apart informeren en passende waarborgen treffen om een passend beschermingsniveau te garanderen.

3.     Hoe lang bewaart Van Benthem & Keulen uw persoonsgegevens?

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Sollicitatieprocedure

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond verwijderd, tenzij de wet Van Benthem & Keulen verplicht de gegevens langer te bewaren. Indien Van Benthem & Keulen uw gegevens langer in haar portfolio wenst te bewaren zullen wij u hiervoor om toestemming vragen. Van Benthem & Keulen bewaart de persoonsgegevens in dat geval voor een periode van maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.

Studentenactiviteiten/ stage

Van Benthem & Keulen bewaart uw gegevens zolang deze noodzakelijk zijn in het kader van de organisatie van de desbetreffende studentenactiviteit of stage. Na afloop kan Van Benthem & Keulen de persoonsgegevens in haar bestand houden gedurende de duur van uw rechtenstudie om u uit te nodigen voor andere studentenactiviteiten of om u te benaderen om te solliciteren voor een studentstage of andere vacature. Mocht u niet langer benaderd willen worden dan kunt u een email sturen naar werken@vbk.nl.

4.     Beveiliging van persoonsgegevens

Van Benthem & Keulen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

5.     Wijzigingen in het privacy statement

Van Benthem & Keulen kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen als daar een reden voor is. Indien dit gebeurt tijdens de sollicitatieprocedure zult u hierover op de hoogte gesteld worden.

6.     Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht Van Benthem & Keulen te verzoeken om:

  • Inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer);
  • Uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • Bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • De verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Van Benthem & Keulen zal uw verzoek beoordelen conform de AVG. Van Benthem & Keulen zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die Van Benthem & Keulen heeft ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kan Van Benthem & Keulen met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat Van Benthem & Keulen ontvangt. Wij zullen u in dat geval informeren.

Tenslotte heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.     Contact

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via:

Kantorenpark Rijnsweerd Noord
T.a.v. de heer Johan Koggink, directeur
Archimedeslaan 61
3584 BA Utrecht
Postbus 85005
3508 AA Utrecht
T +31 30 259 5607
F +31 30 259 5504
johankoggink@vbk.nl