De curator en de verwerking van persoonsgegevens: een reactie op de Verzamelwet Gegevensbescherming

14-07-2020

Op 13 juli 2020 hebben onze advocaten Elze ’t Hart en Marisanne Martens een reactie ingediend op het wetsvoorstel Verzamelwet Gegevensbescherming. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om artikel 68a toe te voegen aan de Faillissementswet (‘Fw’) om te verduidelijken in hoeverre de curator persoonsgegevens mag verwerken ter uitoefening van de wettelijke taken onder de Fw.

Naar mening van Elze en Marisanne verdient het wetsvoorstel enige aanpassing. Zo zijn ze van mening dat de grondslag waarop de curator persoonsgegevens verwerkt artikel 6 lid 1 sub c AVG moet zijn en is de grondslag op basis waarvan curatoren bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en nationale identificatienummers mag verwerken te beperkt. Daarnaast verzoeken zij om verduidelijking op de vraag of persoonsgegevens in de boedel vallen of niet (en daarmee of persoonsgegevens als vermogensrechten kwalificeren). Ten slotte wordt er verzocht om te verduidelijken of overdracht van persoonsgegevens in het kader van een doorstart dan wel een losse verkoop aan een derde van persoonsgegevens, bijvoorbeeld een klantenbestand, (wettelijk) toegestaan is. De gehele reactie van Elze en Marisanne is hier te lezen.

Specialist(en)