Wijzigingen in de berekening van partneralimentatie vanaf 1 januari 2023

06-01-2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie op een andere manier berekend. Met de wijzigingen in de rekenmethodiek wordt beoogd de verschillen tussen de berekening van kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk te beperken. In deze Legal Update bespreken we de relevante wijzigingen.

Woonbudget alimentatieplichtige

Tot 1 januari 2023 werd bij het vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige (degene die partneralimentatie moet betalen) rekening gehouden met zijn of haar werkelijke woonlasten.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt bij het vaststellen van de draagkracht gerekend met "een woonbudget". Dit woonbudget bedraagt 30% van het netto inkomen van de alimentatieplichtige en hieruit moeten alle woonlasten worden betaald.

In enkele situaties kan echter van het woonbudget worden afgeweken. Als de werkelijke woonlasten van de alimentatieplichtige duurzaam hoger zijn dan het woonbudget, kan met de hogere woonlasten worden gerekend als deze lasten niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn. Heeft de alimentatieplichtige op basis van het woonbudget onvoldoende draagkracht om partneralimentatie te voldoen terwijl zijn of haar werkelijke woonlast duurzaam aanmerkelijk lager is dan het woonbudget, dan kan met de lagere woonlast worden gerekend. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de alimentatieplichtige zijn woonlasten kan delen met een nieuwe partner.

Inkomensvergelijking

Het uitgangspunt in het partneralimentatiesysteem is dat degene die alimentatie ontvangt (de alimentatiegerechtigde) na ontvangst van de partneralimentatie niet meer te besteden heeft dan de alimentatieplichtige. Tot 1 januari 2023 werd dit beoordeeld aan de hand van de zogeheten "jusvergelijking". Hierbij werd op basis van de inkomens en de lasten van beide partijen beoordeeld of de alimentatiegerechtigde na ontvangst van de partneralimentatie niet meer vrije bestedingsruimte overhoudt dan de alimentatieplichtige. Ook dit is met ingang van 1 januari 2023 veranderd.

Vanaf 1 januari 2023 wordt berekend bij welk bedrag aan partneralimentatie het netto inkomen van partijen gelijk is. Eventuele bijzondere niet verwijtbare en niet vermijdbare lasten worden meegenomen in de vergelijking. Ook de kosten van de kinderen worden meegenomen voor zover deze hoger zijn dan het eventueel te ontvangen kindgebonden budget. Als de alimentatiegerechtigde meer overhoudt dan de alimentatieplichtige wordt de partneralimentatie verlaagd tot een alimentatie waarbij beide partijen een gelijk besteedbaar inkomen hebben.

Ingangsdatum

De nieuwe rekenmethodiek wordt toegepast in zaken die na 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt.

Wijziging van omstandigheden

Een wijziging in de rekenmethodiek wordt op zichzelf niet beschouwd als een wijziging van omstandigheden in de zin van de wet op grond waarvan wijziging van de alimentatie kan worden verzocht. Als sprake is van een wijziging van omstandigheden in uw situatie, kan worden beoordeeld of die wijziging ook tot een aanpassing van de alimentatie zou kunnen leiden. In dat geval wordt ook met het woonbudget gerekend, tenzij een van de uitzonderingen zich voordoet.

Heeft u een vraag over (de wijzigingen in de berekening van) partneralimentatie of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst.

Dit is een Legal Update van Stephanie Thijssen en Sharon Verhoef.

Download als pdf

Specialist(en)