Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen door Eerste Kamer

10-05-2017

Eerder berichtten wij u reeds dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen heeft aangenomen. Het wetsvoorstel is inmiddels behandeld door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is op 28 maart 2017 ook door de Eerste Kamer aangenomen met een kleine meerderheid van 38 van de 75 stemmen.

Dit heeft tot gevolg dat de beperkte gemeenschap van goederen voortaan het uitgangspunt zal zijn. Bezittingen en schulden die voor het huwelijk van één van partijen waren blijven voortaan ook na het sluiten van het huwelijk privé. Daarnaast was het noodzakelijk om een uitsluitingsclausule te verbinden aan erfenissen en schenkingen om te zorgen dat deze privé bleven. Vanaf de invoering van de wet blijven erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden verkregen standaard buiten de beperkte gemeenschap van goederen. De overige bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen, worden wel automatisch gemeenschappelijk eigendom.

Indien één van de echtgenoten vóór het huwelijk een onderneming had, blijft deze onderneming buiten de beperkte gemeenschap. In dat geval biedt het nieuwe artikel 1:95a BW de mogelijkheid van “een redelijke vergoeding” voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer-echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend. Wat als redelijke vergoeding moet worden aangemerkt, heeft de wetgever niet bepaald. De rechtspraak zal hierover duidelijkheid moeten bieden. Als één van de echtgenoten tijdens het huwelijk een onderneming start, behoort deze dus overigens wel tot de beperkte gemeenschap.

De wet heeft alleen gevolgen voor toekomstige huwelijken die plaatsvinden na inwerkingtreding van de wet. De wet treedt op 1 januari 2018 in werking. Ook na inwerkingtreding van de wet blijft het mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. De toekomstige echtgenoten zullen dan huwelijksvoorwaarden moeten laten opstellen bij de notaris.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Dit is een Legal Update van het team Familierecht.

Download als pdf