Wet Introductie gecombineerde geslachtsnaam

15-12-2021

In onze Legal Update van 17 februari 2021 informeerden wij u al over het concept wetsvoorstel voor de Wet dubbele achternaam dat ter internetconsultatie was voorgelegd. Deze wet maakt het mogelijk dat ouders bij de aangifte van de geboorte van hun kind kunnen kiezen voor een combinatie van hun achternamen.

Inmiddels is de internetconsultatie geëindigd, heeft de Raad van State advies uitgebracht over het concept wetsvoorstel en heeft de Minister voor Rechtsbescherming op 14 december 2021 het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam ingediend bij de Tweede Kamer. Indien de Tweede Kamer en vervolgens ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen, wordt de wet daadwerkelijk van kracht.

De wet zal van toepassing zijn op kinderen die op of na de datum van inwerkingtreding van de wet geboren worden. Indien ouders vervolgens na inwerkingtreding van de wet een keuze maken voor een gecombineerde geslachtsnaam voor hun kind, dan geldt die keuze ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin. Dit betekent dat de wet geen oplossing biedt voor ouders die hun vóór de inwerkingtreding van de wet geboren kind een gecombineerde geslachtsnaam willen geven.

Wij hebben na onze Legal Update van 17 februari 2021 veel vragen gekregen van ouders met deze wens voor hun reeds geboren kinderen of hun voor de inwerkingtreding van de wet te verwachten kinderen. Hierna wordt daarom kort ingegaan op de overwegingen in de Memorie van Toelichting over deze groep ouders.

Voorafgaand aan de internetconsultatie is er onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een overgangsregeling voor kinderen die zijn geboren vóór de inwerkingtreding van de wet. Volgens het kabinet is een overgangsregeling niet wenselijk en haalbaar vanwege de aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan aanpassing van de bestaande administraties.

Ouders hebben via de internetconsultatie hun wensen voor een overgangsregeling kenbaar gemaakt en zelfs voorgesteld de kosten van een naamswijziging te dragen. Ook De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en een gemeente pleiten voor een overgangsregeling. Hoewel het kabinet zich ervan bewust is dat er ouders en kinderen zijn die uitkijken naar de voorgestelde wijziging en dat zij teleurgesteld zullen zijn als zij daarvan geen gebruik kunnen maken, is het kabinet na de internetconsultatie niet tot een andere conclusie gekomen omdat er op dit moment geen dekking is voor de kosten.

Het is nu dus afwachten of de Tweede Kamer nog een overgangsregeling toevoegt aan het voorstel. Vooralsnog is de keuze voor een dubbele achternaam alleen mogelijk voor kinderen die worden geboren na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. 

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het wetsvoorstel.

Dit is een Legal Update van Sharon Verhoef en Els van Bruggen.

Download als pdf

Specialist(en)