Uitstel van betaling voor schrijnende situaties in de erfbelasting

01-07-2021

Vanaf vandaag, 1 juli 2021, mag de Belastingdienst in schrijnende gevallen ten minste vijf jaar uitstel van de erfbelasting aan natuurlijke personen verlenen. Gedurende het verleende uitstel wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aangekondigd in zijn beleidsbesluit van 30 juni jl.

Wat kwalificeert als schrijnende situatie?

De wijziging is ingegeven door een schrijnend nieuwsbericht van oktober 2020. Een 13-jarig kind verliest zijn ouders. Hij erft de ouderlijke woning maar nauwelijks ander vermogen. Hij heeft geen eigen inkomen. Het is ook niet redelijkerwijs te verwachten dat hij op korte termijn inkomen of vermogen verkrijgt. Het afsluiten van een lening zal daarom ook zeer lastig zijn. Kortom, het kind kan de belastingaanslag erfbelasting met geen mogelijkheid op korte termijn betalen. Hij zou de woning van zijn ouders noodgedwongen moeten verkopen om de erfbelasting te kunnen betalen.   

Het kabinet vond dit type situatie onwenselijk en kondigde een wetswijziging aan voor schrijnende gevallen. De wijziging treedt naar verwachting pas in 2023 in werking. Hierop vooruitlopend is vast het beleidsbesluit van 30 juni jl. genomen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De belastingschuldige moet zelf uitstel aanvragen door een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. In beginsel zal de Belastingdienst aan het uitstel van betaling de voorwaarde verbinden dat de belastingschuldige voldoende zekerheid stelt. De belasting moet ooit nog wel betaald worden. Van uitstel komt in dit geval geen afstel. Alleen als het stellen van zekerheid voor de belastingschuldige onevenredige gevolgen met zich mee zou brengen die niet in verhouding staan tot het beoogde doel, kan de Belastingdienst afzien van de zekerheidseis. Het uitstel eindigt van rechtswege (dus automatisch) na verloop van de verleende termijn. Zo nodig kan er na afloop van de termijn een nieuw uitstelverzoek worden gedaan. Er moet dan nog steeds sprake zijn van een schrijnende situatie.

Dit is een Legal Update van Froukje Dunki Jacobs en Els van Bruggen.

Download als pdf

Specialist(en)