Testament gewijzigd? Denk aan je levensverzekering!

19-07-2018

In een testament bepaalt de erflater wie zijn vermogen krijgt na overlijden (de erfgenamen). Dit zijn vaak de echtgenote en/of de kinderen. Naast een benoeming als erfgenaam in het testament, kan een levensverzekering worden afgesloten die een geldsom uitkeert aan een begunstigde. Door aanwijzing van de echtgenote en/of kinderen als begunstigde(n) kan de erflater er dus ook voor zorgen dat zijn geliefden na overlijden goed verzorgd achterblijven.

Maar wat nu als er veranderingen hebben plaatsgevonden in het leven van de erflater nĂ¡ het opstellen van het testament? Hij is hertrouwd en heeft de wens deze nieuwe partner ook na zijn dood verzorgd achter te laten. Hij kan dan natuurlijk zijn testament aanpassen en de nieuwe partner als erfgenaam benoemen. Maar let op, hiermee is deze nieuwe erfgenaam nog niet begunstigde van de levensverzekeringspolis.

De Hoge Raad heeft op 6 juli 2018 (HR:2018:1102) in een dergelijke kwestie uitspraak gedaan. Erflater had zijn testament gewijzigd en zijn vriendin benoemd als enig erfgename. Hij wijzigde echter niet de begunstiging van zijn levensverzekeringspolis, zodat zijn kinderen als begunstigden na overlijden aanspraak maakten op de uitkering. Maakten de kinderen terecht aanspraak op de uitkering? Of kwam deze toe aan de vriendin en enig erfgename?

Na jaren procederen heeft de Hoge Raad het oordeel van het Hof bevestigd. Het Hof vond dat gezien de omstandigheden de kinderen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep konden doen op de uitkering en deze kwam dus toe aan zijn vriendin, de erfgename. Daarbij speelde onder andere een rol dat vast stond dat de erflater zijn vriendin verzorgd achter wilde laten en dit alleen zou worden bereikt als zij als begunstigde zou worden aangemerkt. De vriendin kwam dus goed weg (en de kinderen niet), maar heeft hiervoor wel jaren moeten procederen.

Het advies is dus om bij het wijzigen van het testament ook stil te staan bij de begunstiging van de levensverzekeringspolissen. Leidt de begunstiging nog altijd tot de na overlijden gewenste situatie? Zo niet, pas de begunstiging aan!

Dit is een Legal Update van Froukje Dunki Jacobs en Laurien Berghuis-Knijff.

Download als pdf

Specialist(en)