Hoge Raad slaat nieuwe weg in met betrekking tot kinderalimentatie bij hoge inkomens

20-01-2016

In de uitspraak van 4 december 2015 is de Hoge Raad een nieuwe weg ingeslagen met betrekking tot de vaststelling van kinderalimentatie.
 

De behoefte  aan kinderalimentatie wordt  vastgesteld aan de hand van de Tabel eigen aandeel kosten van kinderen (behoeftetabel) en de richtlijn uit het rapport Alimentatienormen. De behoeftetabel bestaat uit diverse inkomenscategorieën die in 2016 variëren van “€ 1.000,--“ tot “€ 6.000,-- of meer” per maand. Aan de hand van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk kan het bijbehorende behoeftebedrag worden bepaald. Ook wanneer dit netto gezinsinkomen veel hoger ligt dan € 6.000,--
per maand werd er in de rechtspraak tot voor kort meestal vastgehouden aan het bij  “€ 6.000,-- of meer”  behorende bedrag uit de tabel. Slechts in uitzonderlijke gevallen kon van de tabelbedragen worden afgeweken.

In deze zaak oordeelt de Hoge Raad als volgt. Het gaat hier om een gezin met twee kinderen, waarvan het netto inkomen van de man (€ 11.164,-- per maand) dus ver boven het bedrag uit de hoogste categorie van de tabel ligt . De vrouw voert aan dat er voor de bepaling van de hoogte van het alimentatiebedrag voor haar twee kinderen afgeweken dient te worden van de behoeftetabel, omdat de werkelijke kosten van de kinderen een stuk hoger liggen dan het bijbehorende tabelbedrag. Zowel de rechtbank als het Hof oordelen dat vast moet worden gehouden aan de bedragen uit de behoeftetabel.
 

De Hoge Raad stelt de vrouw echter in het gelijk en overweegt het volgende: ‘Het hof kan niet volstaan met de vaststelling dat in tabelbedragen alle normale, in de desbetreffende inkomenscategorie redelijkerwijs te maken kosten zijn begrepen. Daarbij verdient opmerking dat ook bij bepaling van de behoefte van de kinderen het welvaartsniveau ten tijde van het huwelijk een rol speelt (vgl. HR 3 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7050, NJ 2010/473) en dat het niet voor de hand ligt dat die behoefte bij een netto maandinkomen van € 11.164,-- gelijk zou zijn aan de behoefte bij het hoogste destijds in de tabel voorkomende netto maandinkomen van € 5.000,-- of meer [nu € 6.000,-- of meer].’
 

Met deze beslissing geeft de Hoge Raad ruimte aan de lagere rechtspraak om de behoeftetabel alsnog door te trekken, zodat het behoeftebedrag hoger kan worden vastgesteld.

Dit is een Legal Update van het team Familierecht.

Download als pdf