Dubbele achternaam tijdelijk ook mogelijk voor reeds geboren kinderen

30-06-2022

In onze Legal Updates van 17 februari 2021 en 15 december 2021 informeerden wij u al over het wetsvoorstel voor de Wet dubbele achternaam. Deze wet moet het mogelijk maken dat ouders bij de aangifte van de geboorte van hun kind kunnen kiezen voor een combinatie van hun achternamen. Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. In het conceptwetsvoorstel was opgenomen dat de wet van toepassing zou zijn op kinderen die op of na de inwerkingtreding van de wet geboren worden.

In onze Legal Update van 15 december 2021 zijn wij ingegaan op de overwegingen in de Memorie van Toelichting over een overgangsregeling, die ervoor zou moeten zorgen dat ook kinderen geboren vóór inwerkingtreding van de wet een dubbele achternaam zouden kunnen krijgen. Volgens het kabinet was een overgangsregeling niet wenselijk en niet haalbaar, vanwege de aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan aanpassing van de bestaande administraties.

Op 29 juni 2022 heeft de Minister voor Rechtsbescherming een Nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee alsnog een tijdelijke overgangsregeling aan het wetsvoorstel wordt toegevoegd. De overgangsregeling moet het mogelijk maken dat ouders van kinderen geboren op of na 29 januari 2019 alsnog een dubbele achternaam aan hun kind kunnen geven. De minister heeft voor 29 januari 2019 gekozen omdat de Tweede Kamer de motie Groothuizen/Bergkamp op die datum heeft aangenomen. In deze motie werd de regering verzocht een wetsvoorstel in te dienen waarmee het mogelijk zou worden om te kiezen voor een dubbele achternaam. Vanaf deze datum konden ouders verwachtingen hebben over het kiezen van een dubbele achternaam.

Volgens de minister zal elke grens die wordt aangebracht om de groep voor wie de overgangsregeling geldt te beperken, arbitrair zijn, maar is het noodzakelijk hierin een keuze te maken. Kinderen die op of na 29 januari 2019 geboren zijn, zijn volgens de minister jong en zich nog niet zo zeer bewust van de geslachtsnaam die zij dragen. Voor hen geldt minder sterk dat hun identiteit wordt aangetast als hun naam wijzigt, aldus de minister. Deze overwegingen hebben geleid tot de keuze om de overgangsregeling voor de duur van één jaar open te stellen.

De overgangsregeling is toegankelijk als beide ouders er gebruik van wensen te maken. Indien de ouders niet tot een gezamenlijke verklaring komen, dan behouden kinderen de geslachtsnaam die zij al hebben.

De keuze kan bekend worden gemaakt bij de gemeente. Omdat volgens de minister voor de aan de overgangsregeling verbonden kosten van € 6,1 miljoen geen ruimte bestaat binnen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ligt het volgens de minister in de rede om (een deel van) de kosten voor de naamswijziging ten laste te laten komen van ouders die gebruik willen maken van deze mogelijkheid. De minister verwacht dat de kosten uitkomen op circa € 50,-- per kind (en € 37,50 voor tweede en volgende kinderen van eenzelfde ouderpaar).

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Pas daarna wordt de wet daadwerkelijk van kracht. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Sharon Verhoef en Els van Bruggen.

Download als pdf

Specialist(en)